Български | English
 

Списък на дисциплините водени от преподаватели в специалност Ядрена енергетика


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Наименование на учебната дисциплина:

Механика на флуидите в ЯЕЦ

Номер:  MNPE05

Семестър: 1

Вид на обучението:

Лекции и Лабораторни упражнения

Часове за седмица:

Л-2 часа,

ЛУ-2 часа

Брой кредити: 4

ЛЕКТОР:

Проф. дтн. инж. Иван Славейков Антонов (ЕМФ), тел.: 9653367

Технически Университет – София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни студенти по специалност “Ядрена енергетика” на Енергомашиностроителен факултет на ТУ-София за образователно-квалификационна степен “магистър”.

ЦЕЛИ НА УЧБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Основната цел е повишаване на знанията, чрез усвояване на качествено нов материал в областта на механиката на флуидите. Получените знания позволяват: Пресмятане на хидравлически съпротивления при двуфазни течения на газове и течности; Изследване на течения в междулпатъчните канали на турбините, чрез изследване на ефектите при промяна на темепратурата, налягането и свързаните с това кондензация на парата; Числена симулация на течения и процеси

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Курсът по „Механика на флуидтие в ЯЕЦ” е дисциплина, насочваща студентите към специфичните за системите на ЯЕЦ флуидни течения. Той има за цел да запознае студентите по „Ядрена енергетика” с основните закономерности при неизотермичните двуфазни течения и струи, както и с методите за тяхното пресмятане и числено моделиране. Специално внимание се отделя на връзката между физиката на явленията и техните математически модели.

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания по механика на флуидите, топло- и масопренасяне, техническа термодинамика, математика и компютърна грамотност.

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции-изнасяни по обичайния метод с употреба на технически средства за онагледяване. Лабораторни упражнения-експерименти при лабораторни условия и числени експерименти за пресмятане на определени практически приложими течения

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в края на семестъра.

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Запрянов З. Хидромеханика, София 1990, 2. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа, М. 1973, 3. Шкадов В. Запрянов З. Динамика на вискозни флуиди, София 1986, 4. Седов Л.И., Механика сплошной среды М 1970, 5. Ильюшин Механика сплошной среды М. 1971