Български | English
 

Списък на дисциплините водени от преподаватели в специалност Ядрена енергетика


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Наименование на учебната дисциплина:

Неутронно-физични процеси в ЯЕЦ

Номер:  MNPE06

Семестър: 1

Вид на обучението:

Лекции и Лабораторни упражнения

Часове за седмица:

Л-2 часа,

ЛУ-2 часа

Брой кредити: 6

ЛЕКТОР:

гл. ас. д-р Ивайло Минков (ДПФ), тел.: 965 30-96, ipmincov@tu-sofia.bg

Технически Университет – София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни студенти в специалност “Ядрена енергетика” за образователно – квалификационна степен “магистър”.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на настоящия курс е задълбочаване и развитие на представите за строежа на атомното ядро и изграждащите го нуклони, както и на възможностите за делене на ядрата под действие на неутрони. Познаването на свойствата на неутроните и взаимодействията им с делящи се ядра е необходимо условие за правилното разбиране на физичните процеси протичащи в съвременният енергетичен ядрен реактор и методиката на неговото управление.

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Ядрената и неутронната физика са свързани с практическото използване на управляемата верижна реакция на деление на ядрата в ядрените реактори използвани за енергийни цели. В курса се разглеждат подробно и неутронно-физичните процеси, които протичат в активната зона на ядрения реактор, както и практическото им приложение за управление и контрол на верижната реакция.

ПРЕДПОСТАВКИ: Курс по обща физика (1 и 2 част), основни понятия от математическия анализ, векторния и комплексен анализ.

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, изнасяни по конвенционалния начин, както и използване на мултимедийни приложения, където е възможно. Голям брой експериментални демонстрации се използват за илюстриране на физическите явления. Лабораторните упражнения (базирани на инструкции) се изпълняват по специално ръководство и приключват с изготвяне на протоколи.

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ и оценяване: Оценката на лабораторните упражнения се дава на базата на защитените протоколи и тест в края на семестъра. Крайната оценка се формира от оценката от писмения изпит с коефициент 0.7 и оценката от лабораторните упражнения с коефициент 0.3, като оценката от писмения изпит трябва да е по-висока от слаб 2.

Език на преподаване: български

Препоръчителна ЛИТЕРАТУРА: 1. Вапирев, Христосков, Неутронно–физични процеси в реакторите ВВЕР–440 и ВВЕР–1000. 2. Христов, Апостолов, Основи на неутронната физика и физика на ядрените реактори. 3. Мухин, Экспериментальная ядерная физика, т. 1. 4. Нигматулин, Ядерные энергетические установки. 5. Инструкции за лабораторни упражнения.