Български | English
 

Списък на дисциплините водени от преподаватели в специалност Ядрена енергетика


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Наименование на учебната дисциплина:

Проектиране, експлоатация и извеждане от експлоатация на ЯЕЦ

Код: MNPE08

 

Семестър: 2

Вид на обучението:

Лекции, Лабораторни упражнения

Часове за седмица:

Л-2 часа,

ЛУ-2 часа

Брой кредити: 6

 

ЛЕКТОР:

Доц. д-р инж. Георги Иванов Петков (ЕМФ), GSM: 0895589617, gip@tu-sofia.bg

Технически Университет – София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни студенти по специалност “Ядрена енергетика” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “магистър”.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на дисциплината е да даде знания на студентите-магистри по „Ядрена енергетика” за проектирането, експлоатацията и извеждането от експлоатация на системите на ЯЕЦ.

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Курсът дава теоретична основа и практическа подготовка, съответстващи на изискванията за контрол и управление на процесите в ЯЕЦ по време на жизнения им цикъл – проектиране, експлоатация, техническо обслужване, ремонт и извеждане от експлоатация.

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания по физика, термодинамика, ядрена техника и технология, а също така познаване на проектните характеристики на ядрени енергийни реактори и оборудването на ЯЕЦ.

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни на черна/бяла дъска и с помощта на видеотехника, графични материали, диапозитиви, схеми, снимки и макети на оборудването на ЯЕЦ. Лабораторни упражнения, провеждани на лабораторията по ядрена енергетика с компютърен симулатор на ВВЕР-1000 под ръководството на асистента.

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: Писмен изпит с помощта на тест, включващ всички основни теми от проектирането, експлоатацията и извеждането от експлоатация на ЯЕЦ.

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български (с основни термини на английски и руски).

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Тепловые и атомные электрические станции: Справочник -М.: Энергоатомиздат, 1989., 2. Овчинников Ф.Я., Семенов В.В., 1988, Эксплуатационные режимы водо-водяных энергетических реакторов, М.: Энергоатомиздат, 1988., 3. Frank J Rahn, Acheless G. Adamantiades, John E. Kenton, Chaim Braun, 1989, A Guide to Nuclear Technology, A Wiley-Interscience Publication, New York.