Български | English
 

Списък на дисциплините водени от преподаватели в специалност Ядрена енергетика


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Наименование на учебната  дисциплина:

Съвременни ядрени реактори

Код: МNPE09

Семестър: 2

Вид на обучението:

Лекции и Лабораторни упражнения

Часове за седмица:

Л-2 часа,

ЛУ-2 часа

Брой кредити: 5

ЛЕКТОР:

Гл. ас. д-р инж. Калин Боянов Филипов (ЕМФ), тел.: 9652297, filipov@tu-sofia.bg

Технически Университет – София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност “Ядрена енергетика” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “магистър”.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта е студентите да изучат и да могат да прилагат подходите и методите на ядрената безопасност относно решаването на принципни проблеми при конструирането на ядрени реактори от ново поколение.

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  Дисциплината “Съвременни ядрени реактори” дава знания относно типовете конструкции на ядрените реактори от новите поколения, историята и развитието на реакторостроенето и тенденциите за повишаване на безопасността. Предлага задълбочени знания по отношение на последните поколения енергийни и други типове ядрени реактори. Представя различни подходи при конструирането на системите за нормалната експлоатация и на системите за безопасност.

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания, придобити от предходни или съпътствуващи дисциплини: Ядрена техника и технологии, Ядрени енергийни реактори, Ядрена безопасност.

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции – изнасяни по класически метод на черна дъска и презентационна техника. Лабораторни упражнения – провеждат се в компютърната лаборатория по Ядрена енергетика (използват се компютърни симулатори на ядрени реактори и специализиран софтуер).

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текущ контрол с писмени работи по време на семестъра.

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Глухов Г., Ядрени енергийни реактори, С., Ифо Дизайн, 2004., 2. Велев В., Топлофизика на ядрените реактори, ИФО Дизайн, 2003г., 3. Велев В., Филипов К., Ядрени горива, ИФО Дизайн, 2008г.