Български | English
 

Списък на дисциплините водени от преподаватели в специалност Ядрена енергетика


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Наименование на учебната  дисциплина:

Топлофизика на ядрените реактори

Код: МNPE03

Семестър: 1

Вид на обучението:

Лекции и Лабораторни упражнения

Часове за седмица:

Л-2 часа,

ЛУ-2 часа

Брой кредити: 6

ЛЕКТОР:

Проф. д-р инж. Владимир Асенов Велев (ЕМФ), тел.: 9652297, v.velev@tu-sofia.bg

Технически Университет – София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност “Ядрена енергетика” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “магистър”.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта е студентите да изучат и да могат да прилагат подходите и методите на реакторната физика и топлофизиката на реакторите, както и да добият познания върху развитието на различни аварийни режими и процесите, които протичат при тяхното възникване.

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  Дисциплината “Топлофизика на ядрените реактори” е свързана с изследването на топлофизичните процеси на ядрени централи с реактори с топлоносител вода. В нея се разглеждат термохидравличните пресмятания на активната зона и на основния контур като цяло. Тя е свързана пряко с топлофизичната надеждност на активната зона, както и с определени аспекти на ядрената безопасност на ЯЕЦ.

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания, придобити от предходни или съпътствуващи дисциплини: Ядрена техника и технологии, Ядрени енергийни реактори, Ядрена безопасност.

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции – изнасяни по класически метод на черна дъска и презентационна техника. Лабораторни упражнения – провеждат се в компютърната лаборатория по Ядрена енергетика (използват се компютърни симулатори на ядрени реактори и специализиран софтуер).

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в края на семестъра.

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Велев В., Топлофизика на ядрените реактори, Ифо дизайн, София 2003.2. Маринов М., К.Авджиев, Топлохидравлични аспекти на безопасността на атомни реактори ВВЕР-440., Херон Прес, 1999.