Български | English
 

Списък на дисциплините водени от преподаватели в специалност Ядрена енергетика


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Наименование на учебната  дисциплина:

Ядрени реактори – проект

Код: МNPE12

Семестър: 2

Вид на обучението:

Лекции и Лабораторни упражнения

Часове за седмица:

ЛУ-2 часа

Брой кредити: 3

ЛЕКТОР:

Гл. ас. д-р инж. Калин Боянов Филипов (ЕМФ), тел.: 9652297, filipov@tu-sofia.bg

Технически Университет – София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност “Ядрена енергетика” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “магистър”.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта е студентите да изучат и да могат да прилагат подходите и методите на реакторната физика и топлофизиката на реакторите, както и конструктивните особености и експлоатационните характеристики на реакторите с вода под налягане..

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  Дисциплината “ Ядрени реактори – проект” дава възможност на студентите да придобият знания за неутронно-физичните и топлофизичните процеси в ядрените енергийни реактори и методите за тяхното пресмятане и конструиране. Учебният материал обхваща три основни раздела: неутронно-физични процеси, топлофизични процеси и конструкции на реактори. Дават се знания и за конструктивните материали и биологична защита на реакторите.

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания, придобити от предходни или съпътствуващи дисциплини: Ядрена техника и технологии, Ядрени енергийни реактори, Ядрена безопасност.

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лабораторни упражнения – провеждат се в компютърната лаборатория по Ядрена енергетика (използват се компютърни симулатори на ядрени реактори и специализиран софтуер).

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в края на семестъра.

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Бартоломей Г.Г. и др. Основы теории и методы расчета ядерных энергетических реакторов, М., Энергоиздат, 1982, 1988г., 2. Лаков М. Основи на ядрената техника, С., Сиела, 1999г., 3.        Лаков М., Теория на ядрените реактори, С., Сиела, 2002.