Български | English
 

Establishment and development


Катедра “Топлоенергетика и ядрена енергетика” е основана през 1948 г. под името “Парни котли и двигатели” в структурата на Машинно технологичния факултет на Държавната политехника. Неин основател и пръв ръководител е проф. Яким Якимов. В първите години той води дисциплините “Парни двигатели” и “Парни котли” в отдела по Машинно инженерство. Негови редовни асистенти са инж. Симеон Батов, инж. Стефан Дончев, инж. Марин Опрев.

          През 1953 г. , когато се създава Машинно Електротехническият Институт (МЕИ), в състава на Машиностроителния факултет се обособява специалността “Топлотехника”.  Постъпват като асистенти инж. Н. Тодориев и инж. Г. Мумджиян. Учебната дейност се разширява с новите курсове: Парни двигатели, Парни котли и горивна техника, Кондензационни уредби, Топлотехнически измервания и уреди, Газови турбини, Автоматично управление на топлинни процеси, Топлотехника и топлинна част на ТЕЦ (за електроинженери), Топлотехника (за машинни инженери нетоплотехници и инженер-химици), Топлосилови централи (за хидроинженери).

          От 1955 г. по предложение на проф. Я. Якимов е утвърдено ново име на катедрата – „Топлоенергетика”, а обучението на студентите продължава по  общата специалност „Топлотехника”. До 1962 г. студентите се насочват в профил топлоенергетика в рамките на специалността чрез изготвяне на дипломни работи със съответната тематична насоченост. Съставът на катедрата се увеличава с асистентите: инж. Д. Узунов (1958 г.), инж. хим. М. Йовчев (1959 г.), инж. Ив. Чорбаджийски, инж. Е. Пангелов, инж. Г. Глухов и инж. Ст. Стоянов (1961 г.). Правят се и промени в преподаваните основни дисциплини. През 1959/1960 г. Н. Тодориев става титуляр на дисциплината Парни котли и горивна техника, М. Опрев – на дисциплината Парни двигатели, и С. Батов – на дисциплината Топлосилови централи (ТЕЦ).

          През 1962 г. е създадена специалността “Топлоенергетика”. Въвеждат се нови дисциплини: Икономика на енергетиката, Атомна енергетика, Автоматично регулиране за специалностите ПТ и МАХХП. Назначават се и асистентите: инж. Ст. Ножарова (1962 г.), инж. Т. Баръмов и инж. Н. Хаджигенова (1963 г.). С изграждането на нови мощности в страната и необходимостта от инженерни кадри, катедра „Топлоенергетика” се развива като водещо звено в енергетиката на България.

          През 1965 г. след смъртта на проф. Я. Якимов за ръководител на катедра „Топлоенергетика” е избран доц. С. Батов (от 1969 г. професор), който остава такъв до 1985 г. Катедрата продължава да се развива по пътя на усъвършенстване на преподаваните и ново въведени дисциплини. Привлечени са нови асистенти: Т. Ганчев (1965 г.), К. Шушулов (1966 г.), Ал. Кирий и М. Маринов (1967 г.), М. Лаков (1968 г.). Въвеждат се нови курсове по Ядрени енергийни съоръжения (Г. Глухов, 1968 г.), Водоподготовка и воднохимичен режим на ТЕЦ и ЯЕЦ (М. Йовчев, 1969 г.), Дозиметрия и защита от излъчвания (М. Лаков, 1970 г.). По този начин се създават предпоставки за прерастване на специалността “Топлоенергетика” в “Топло- и ядрена енергетика”, което е оформено юридически през 1973 г.

          От 1973 г. до днес катедрата запазва своето име и остава единствената в страната, която подготвя кадри с висше образование в областта на топлоенергетиката и ядрената енергетика. В този период специалността „Топло- и ядрена енергетика” преминава през различни етапи на развитие.

          През 1984 г., във връзка с въвеждането на тристепенното обучение се формират специализациите “Топлоенергетика”, “Ядрена енергетика” и “Промишлена топлоенергетика”. През 1988 г. вече се обособяват две самостоятелни специализации “Топлоенергетика” и  “Ядрена енергетика”,  които през 1992/1993 г. се вливат в широко профилната специалност “Енергийна техника и технологии”. 

          От 1995 г. с решение на АС на Технически университет се възстановява специалността “Топло и ядрена енергетика” с две специализиращи направления: топлоенергетика и ядрена енергетика. През 1998/1999 г. катедрата единствена в България получава правото да подготвя инженер-бакалаври,  инженер-магистри и доктор-инженери по топло и ядрена енергетика.

          През периода 1973 г. – 2013 г. развитието на академичния персонал (щатни преподаватели) на катедрата в хронологичен план е следното:

  • 1973-1980 г. – постъпват: П. Гаджанов, В. Станчев;
  • 1981-1985 г. – постъпват: В. Палазов, Б. Бонев, Д. Попов, Г. Рампов; напуска Кр. Попов;
  • 1986-1990 г. – постъпват: Ив. Геновски, А. Григоров, А. Асенов, Т. Тотев, Е. Енчев, М. Ковачев, Н. Петков, Й. Йорданов; напускат: доц. Т. Ганчев (пенсионер), проф. С. Батов (пенсионер), проф. М. Опрев (починал);
  • 1991-2000 г. – постъпват: В. Велев, Г. Петков, Н. Станков, Ц. Цанов, напускат: проф. Г. Мумджиян (пенсионер), доц. Д. Узунов (пенсионер), доц. Е. Пангелов (починал), доц. Н. Хаджигенова (починала), доц. Е. Енчев, М. Ковачев, В. Палазов, Н. Петков, Й. Йорданов
  • 2001-2003 г. – напускат: проф. Ив. Чорбаджийски (пенсионер), проф. М. Йовчев (пенсионер), доц. Г. Глухов (пенсионер), доц. М. Маринов (пенсионер);
  • 2003-2008 г. – постъпват: К. Филипов, С. Бойчева, Св. Филипов, Б. Игнатов; напускат: проф. К. Шушулов (пенсионер), проф. Ал. Кирий (пенсионер), проф. М. Лаков (пенсионер), Ц. Цанов;
  • 2008-2013 г. – постъпват: Кр. Тодоров, Ив. Спасов; напускат: доц. В. Станчев (пенсионер), доц. П. Гаджанов (пенсионер), Г. Рампов (пенсионер), Св. Филипов;

          В определени периоди към катедрата функционират изследователски лаборатории, които със своята дейност са допринесли за разширяване на изследователската работа, обогатяване на учебната работа и развитие на научно-изследователския състав.

          Проблемната научно-изследователска лаборатория (ПНИЛ) по ядрена енергетика е основана през 1971 г. по предложение на проф. д-р Симеон Батов, който е неин ръководител през целия период от нейното съществуване. В ПНИЛ по ядрена енергетика активно са участвали членовете на катедрата проф. д-р М. Лаков и доц. д-р Г. Глухов. Лабораторията е закрита през 1985 г.

          Научно-изследователската лаборатория “Нови технологии по използване на нискокалорични горива“ (НИЛ “НТИНКГ“) е основана в края на 1976 г. по предложение на Старшите Съветници по Наука и Европейската Икономическа Комисия, прието на семинара по технологии за използване на нискокалорични горива, проведен от 20 до 22 април 1976 г. в гр. Варна. Първоначално в НИЛ “НТИНКГ“ участват само преподаватели от катедра ТЯЕ, която се явява методологичното звено, към което е прикрепена Лабораторията. През юли 1979 г. в нея са назначени, след провеждане на конкурс, първите трима научни сътрудници по НИС. В началото на 1989 г., след изграждането на базата на НИЛ на територията на бившата ОЦ „Дървеница”, Лабораторията преминава на факултетно подчинение. По време на „катедрения” си период е ръководена от проф. Никола Тодориев, а зам. ръководител е проф. дтн Иван Чорбаджийски.

          Катедра „Топло- и ядрена енергетика” изигра решаваща роля при формирането на изнесени звена за обучение с повишена практическа насоченост по двете основни специализиращи направления. Създаването и функционирането на тези звена е тясно свързано с историята на катедрата.

          Колежът по ядрена енергетика към ТУ-София е създаден през 1986 г. под наименованието Техникум над средно образование (ТНСО), а от 1988 г. е преименуван на Полувисш институт по ядрена енергетика. (ПВИ). Седалището на учебното заведение от 1986 г. до 1992 г. е гр. Козлодуй, а след 1992 г. – гр. София. Пръв негов директор от 1986 г. до 1994 г. е проф. д-р М. Лаков. През 1997 г. ПВИ влиза в структурата на създадения тогава Обединен Технически Колеж (ОТК) към ТУ-София.

          Филиалът по „Топлоенергетика” в гр. Раднево е създаден през 1984 г. с основна цел провеждане на учебни занятия и производствена практика на студентите от трета степен на обучение, специалност „Топлоенергетика”. За ръководител на филиала е определен проф. д-р Б. Бонев, а целево за нуждите на филиала е назначен доц. д-р Т. Тотев. Цялостната дейност на филиала се осъществява с активното съдействие на тогавашния ръководител на катедрата проф. дтн Г. Мумджиян. Поради настъпили промени в структурата и организацията на учебния процес на ТУ-София през 1991 г. дейността на филиала бе преустановена.

          Определени промени в цялостната работа на катедрата настъпиха след преместването й от сградата при паметника на В. Левски в блок №2 на Технически университет – София (в кв. Дървеница) през 2000 г. Наложи се на практика да започне изграждането на нова учебно-технологична материална база съобразно новите лабораторни дадености и съвременните изисквания.           Основно чрез проектно финансиране и спонсориране от държавни и частни фирми, явяващи се потребители на инженерни кадри в областта на енергетиката, съществуващата материална база бе осъвременена и адаптирана, както и бяха изградени няколко нови лаборатории.

          Винаги стремежът на катедрата е да бъде съвременен център за обучение и изследователска работа в областта на топлоенергетиката и ядрената енергетика. 65-годишната история го доказва и е повод за гордост както от страна на нейните бивши и настоящи членове, така и от всички нейни възпитаници.

Снимка на катедрения колектив (1978 г.) по повод 30 г. от основаването на катедрата