КАЛОЯН ХРИСТОВ ХРИСТОВ

Длъжност: доц. д-р инж.

Представяне

(22.08. 1984г., гр. Етрополе) – машинен инженер, доц, д-р инженер. Завършва бакалавърска степен със специалност „Топло- и ядрена енергетика“ през 2006г. Магистърска степен по „Топлоенергетика“ придобива през 2008 г. От 2008 до 2011 е редовен докторант към катедра „Топло- и ядрена енергетика“. През 2015 защитава дисертация на тема „Енергийна ефективност на комбинираното производство от паротурбинни инсталации при топлоснабдителни системи“.
Професионалната си дейност започва в ХТМУ София (2010-2014 г.) като асистент. От 2015 до 2020г. заема длъжности инженер-производство и ръководител отдел към ТЕЦ „София Изток“, Топлофикация София ЕАД, от 2020 е главен асистент към катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика“, а от 2023 г. – доцент. През годините е специализирал в  TEI Patra (2012, Гърция) и Universitatea Politehnica din București (2013, Румъния).

Основни области на научна и преподавателска дейност:

Математическо моделиране на енергийните обекти, енергийна ефективност на системите за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, анализ на режимите на работа на системите за централизирано топлоснабдяване и газоснабдяване, технологични системи и съоръжения за ТЕЦ и ЯЕЦ, икономика на ТЕЦ. Съавтор е на 30 публикации отпечатани у нас и чужбина.

Експертни и консултантски възможности

Изследване на режимите на работа на топлинното оборудване за ТЕЦ и ЯЕЦ, моделиране на режима на работа на енергийните обекти, анализ на работата на инсталациите за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия,  технико-икономически показатели на ТЕЦ, топлоснабдяване и газоснабдяване.

Контакти:
кабинет
+359 2 965 2297
k.hristov@tu-sofia.bg