Кариерно ориентиране на студенти по проект ИННОТЕХ ПРО

Във връзка с изпълнението на договор № ВG05М2ОР001-2.016-0008 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет – София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)”, Техническият университет – София набира студенти, които да се включат за обучение по дейност WP 3.3 – Студентски клуб за развитие на предприемачески умения и дигитална креативност.

Целта е студентите да развият предприемаческите умения, дигитални, креативни и меки умения, за да взимат активно участие в различни научно-изследователски проекти, конференции, семинари и др. С тази инициатива се цели студентите да бъдат по-конкурентоспособни на пазара на труда. Обучението е предвидено да бъде в рамките на 40 академични часа в 5 непоследователни дни.

На завършилите обучението се издава Сертификат.

Изисквания:

  • да са студенти в образователно-квалификационни степени – „Професионален бакалавър, „ Бакалавър“ или „Магистър“;
  • да бъдат от следните професионални направления: 4.6 „Информатика и компютърни науки“, 5.1 „ Машинно инженерство“, 5.4 „Енергетика“, 5.13 „Общо инженерство“;
  • да имат минимален среден успех от следването – мн. добър (4,50).

Кандидатите следва да представят необходимите документи в срок до 28.02.2022 г.

Кандидатурите следва да се изпращат по електронната поща на следните адреси:

  • modernization@tu-sofia.bg;
  • jsa@tu-sofia.bg;
  • v.kuzmov@tu-sofia.bg.

За интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

 

Покана за участие в „СТУДЕНТСКИ КЛУБ НА ПРЕДПРИЕМАЧА” вижте тук

Необходими документи:

  • Заявление за кандидатстване – .doc  и  .pdf;
  • Мотивационно писмо – .doc  и  .pdf;
  • Уверение за среден успех от следването – от Студентска канцелария.

Обявяване на резултатите от класирането: www.innotechpro.tu-sofia.bg