Готов ли си да станеш енергиен инженер?

Виж какво трябва да направиш, за да кандидатстваш!

Бакалавър

Прием

Приемът в бакалавърската специалност “Топлоенергетика и ядрена енергетика” се извършва съгласно Закона за висшето образование и Правилника за обучение на студенти в ТУ-София по общоприет ред за университета. Условията за прием можете да видите на адрес https://priem.tu-sofia.bg/

Защитена специалност

Съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 на МС от 25.06.2020 г. професионално направление 5.4 Енергетика е определено като защитено направление, а специалностите “Топлоенергетика и ядрена енергетика” и “Ядрена енергетика” са със статут на защитени специалности. Обучението по държавна поръчка е без заплащане на семестриални такси.

Магистър

Прием

В катедрата е обявен прием за три магистърски специалности:

Топлоенергетика” – редовна форма (държавна поръчка или платено обучение)
Ядрена енергетика” – редовна форма (държавна поръчка или платено обучение)
Газово инженерство и търговия с природен газ” – редовна форма (държавна поръчка или платено обучение) и задочна форма (само платено обучение)

Седмичните разписи за провеждане на занятията в магистърските специалности са подходящи и за работещи хора.

Защитена специалност и защитено направление

Съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 на МС от 25.06.2020 г. професионално направление 5.4 Енергетика е определено като защитено направление, а специалностите “Топлоенергетика и ядрена енергетика” и “Ядрена енергетика” са със статут на защитени специалности. Обучението по държавна поръчка във всички специалности, изучавани в катедрата, е без заплащане на семестриални такси.

Кандидатстване

Кандидатстването в магистърските специалности е само по документи. Можете да подадете документите си при нас в блок 2 на ТУ-София или онлайн.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление по образец
2. Копие от диплома за средно образование
3. Копие от диплома за висше образование
4. Квитанция за заплатена такса за кандидатстване или платежно нареждане

Съгласно Чл. 21 (4) от Закон за висшето образование правото за обучение в ОКС “магистър” ползват лицата, които имат успех не по-малко от “добър” от диплома за завършена степен на висшето образование.

Таксата за кандидатстване е 50 лв. и се заплаща на POS терминал в касата на ТУ-София (стая 1337) или чрез бюджетно платежно нареждане на IBAN: BG89BNBG96613100103601, BIC: BNBGBGSD, основание за плащане: ЕМФ-такса кандидатстване обучение.

Важни срокове

Краен срок за подаване на документи: 02.10.2023 г.
Обявяване на класиране: 03.10.2023 г.
Записване: 04.10.2023-06.10.2023 г.

Начало на учебната година: 09.10.2023 г.

стани магистър в катедра ТЕЯЕ

подай документи online

регистрирай се, попълни формуляра, който ще получиш и ни изпрати необходимите документи

  Доктор

  Прием

  В катедрата се обучават докторанти по седем докторски програми:

  1. „Енергопреобразуващи технологии и системи“
  2. „Парогенератори“
  3. „Промишлена топлоенергетика“
  4. „Термични и ядрени електрически централи“
  5. „Топлоснабдяване, газоснабдяване, вентилация, климатизация, акустика и осветителна техника“
  6. „Ядрени енергетични инсталации и уредби“
  7. „Ядрени реактори“

  Приемът на докторанти се извършва съгласно Закона за висшето образование и Правилника за обучение на студенти в ТУ-София по общоприет ред за университета. Условията за прием можете да видите на адре https://phd.tu-sofia.bg/

  Кандидатстване

  За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен „магистър“.

  Всяка година, със заповед на ректора на ТУ – София се обявяват конкурсите за редовни и задочни докторанти, утвърдени с постановление на Министерски съвет (МС), които се публикуват в Държавен вестник.

  Кандидатите за докторанти подават заявление за участие в конкурса до ректора и към него прилагат следните документи:

  1. Автобиография.
  2. Копие от диплома за висше образование (образователно-квалификационна степен ”магистър”) с приложението към нея. Дипломираните в годината на кандидатстването представят академична справка за положените изпити.
  3. Ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, се представя преведена и легализирана диплома за степен “магистър”.
  4. Документи, удостоверяващи интересите и постиженията в съответната научна област (препоръки от хабилитирани лица – 2 броя, списък на публикации и др.).
  5. Документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурс (30 лв. за първи изпит по специалност и 30 лв. за изпит по чужд език).
  6. Два плика, надписани с точен адрес за получаване на съобщения.

  Кандидат- докторантите полагат конкурсен изпит по докторската програма (научната специалност) и по един избран от тях чужд език (английски, френски, немски). Същите могат да получат програмите (конспектите), по които се провеждат конкурсните изпити от канцелариите на съответните катедри.

  Изпитът по докторската програма е писмен и устен с отделни оценки. До устен изпит се допускат получилите оценка най-малко Мн. добър (4.50) на писмения изпит. Успешно положили изпита са кандидатите, които са получили средна оценка от писмения и устния изпит най-малко Мн. добър (5.00).

  До изпит по чужд език се допускат само кандидатите, успешно положили изпита по специалността. Успешно положили изпита по чужд език са кандидатите, получили оценка не по-ниска от Добър (4.00).

  За повече информация и актуални срокове: https://phd.tu-sofia.bg

  Библиотечни ресурси

  Освен катедрената библиотека можете да използвате и Библиотечния информационен център (БИЦ) към ТУ-София, който се намира в самостоятелна сграда към учебен блок 2.

  Библиотеката осигурява комфортна и добре обезпечена технически среда за самоподготовка на студентите и научно-изследователска дейност на преподавателския състав.

  Семестриални такси

  В катедрата се обучават студенти по държавнта поръчка и в платена форма на обучение. Всички студенти, които се обучават по държавна поръчка, са освободени от семестриални такси.

  Семестриалните такси се определят ежегодно на основание на Решение на Министерски съвет на Р България за утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение на студенти и докторанти.

  Настаняване в общежития

  Право за настаняване на общежитие имат всички студенти 1-ви курс, които отговарят едновременно на следните две условия: постоянният им адрес по лична карта не е на територията на Столична община и студентът и членовете на неговото семейство не притежават жилище на територията на Столична община

  Спортна база

  Всички студенти от І и ІІ курс на бакалавърските специалности задължително практикуват спорт съгласно учебните си планове.

  Университетската база за почивка, развлечения и спорт предлага гъвкави възможности за целогодишно ползване.

   


  “Не можете да научите човек на нищо,
  можете само да му помогнете
  да го открие в себе си.”

  Галилео Галилей

  ИМАШ въпроси?

  Ако имаш въпроси относно кандидатстването, обучението, реализацията или нещо друго, но все още не си намерил отговор на тях, не се колебай, свържи се с нас и ще ги обсъдим!