За специалността

В технически университет – София се извършва обучение по ядрени специалности в трите степени – бакалавър, магистър и доктор. Бакалавърската специалност е обща – „Топлоенергетика и ядрена енергетика“ и в нея се изучават базовите дисциплини, които дават основата на технологията. В магистърската специалност „Ядрена енергетика“ се изучават тясно специализирани дисциплини, свързани с експлоатацията на ядрени съоръжения, ядрената безопасност, ядрените горива и ядрените горивни цикли, като специално внимание е обърнато на съвременните проекти на ядрени енергийни реактори, симулаторното обучение и използването на специализирани софтуерни продукти, които широко се използват не само в магистърския, но и в бакалавърския курс. Обучението на докторанти е по научната специалност „Ядрени енергетични инсталации и уредби“.

Специалността „Ядрена енергетика“ е единствената в страната, която подготвя ядреноенергийни инженери, като магистърската програма е естествено продължение на бакалавърската специалност „Топлоенергетика и ядрена енергетика“.

Защо да избера тази специалност?

Един от многото, а може би и най-основният от всички въпроси, които всеки един млад специалист си задава, е именно този  – защо да избера точно тази специалност?

Обучението по магистърската специалност „Ядрена енергетика“ дава възможност на студентите да повишат своите знания и умения, получени в бакалавърската степен. Курсът по „Ядрена енергетика“ подготвя магистри-инженери, които да притежават необходимите познания, умения и способности, позволяващи им да бъдат високо квалифицирани кадри, с възможности за реализация в научноизследователски лаборатории, инженерингови фирми, занимаващи се с анализи на безопасността и симулационно моделиране на ядрени съоръжения, ядрени електроцентрали, като част от инженерния или експлоатационния персонал, както в страната, така и извън нея. Около 90% от завършилите специалността започват работа, която изисква квалификация в областта на ядрената енергетика. Магистърското обучение включва стажантски и стипендиантски програми и разнообразни възможности за реална научноизследователска дейност, както и участия в конкурси и конференции, посветени на ядрената енергетика.

Какви са изискванията за прием?

Кандидатстването за специалността е по документи за завършена една от следните образователно-квалификационни степени:

 • "БАКАЛАВЪР" по специалност "Топлоенергетика и ядрена енергетика"
 • "БАКАЛАВЪР" и/или "МАГИСТЪР”"по специалности от области на висшето образование 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ или 9. СИГУРНОСТ И ОТБРАНА или професионални направления 4.1 Физически науки, 4.5 Математика или 4.6. Информатика и компютърни науки
 • "ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР" по специалности от професионално направление: 5.4. Енергетика

Прием се осъществява в Държавна поръчка и в платена форма, като в класирането за обучение по Държавна поръчка имат право да участват кандидатстуденти, които до момента не са се обучавали в тази или по-висока ОКС по Държавна поръчка.

Каква е продължителността на обучението?

В зависимост от образованието, което имате, продължителността на обучението в специалността Ядрена енергетика е следната:

 • 1 година за завършилите образователно-квалификационната степен “бакалавър” по специалност “Топлоенергетика и ядрена енергетика”
 • 2 години за завършилите образователно-квалификационна степен “бакалавър” и/или “магистър” по специалности от области на висшето образование 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ или 9. СИГУРНОСТ И ОТБРАНА или професионални направления
  4.1 Физически науки, 4.5 Математика или 4.6. Информатика и компютърни науки
 • 2 години за завършилите образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ по специалности от професионално направление: 5.4. Енергетика

Какво ще уча?

Магистърската специалност „Ядрена енергетика“ представлява естествено продължение на бакалавърската специалност „Топлоенергетика и ядрена енергетика“. Основни дисциплини, които се изучават, са Механика на флуидите в ЯЕЦ, Неутронно-физични процеси в ЯЕЦ, Топлофизика на ядрените реактори, Ядрени горива и материали, Проектиране, експлоатация и извеждане от експлоатация на ядрени централи, Съвременни ядрени реактори, Управление на ядрените знания, Симулационно моделиране в ЯЕЦ и др. Обучението в магистърската специалност, подобно на бакалавърската, също включва задължителна преддипломна практика, която се провежда на територията на АЕЦ Козлодуй. Докато в бакалавърската програма стажът има по-скоро опознавателна цел, в магистърската практиката е свързана с конкретни работни места и възлагане на теми за разработване, които в края на практиката се защитават пред комисия с членове от ТУ и АЕЦ Козлодуй. В рамките на преддипломната практика е включено и обучение на пълномащабен симулатор на ядрен енергиен реактор.

Възможности за студентска мобилност

Магистърската специалност „Ядрена енергетика“ дава възможност за провеждане на стажове и практики извън задължителните, които са включени в учебния план. В допълнение на стажантските програми част от дипломантите имат възможност да разработват дипломните си проекти в реални условия и с реални задачи. Ежегодно студенти участват в научни конкурси, конференции, специализирани обучения и стажове както в страната, така и в чужбина.

Международната образователна програма „Еразъм” позволява на студенти и практиканти да специализират в редица университети, партньори на ТУ – София.

Моята реализация

Успешно завършилият магистърската програма по ядрена енергетика може да работи на множество позиции в страната и чужбина, изискващи висока квалификация:

 • Инженерен и оперативен персонал в ядрени електроцентрали
 • Инженерни и експертни длъжности в областите на управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци
 • Експертни длъжности в държавната администрация (Агенция за ядрено регулиране, Комисия за енергийно и водно регулиране и др.)
 • Проектиране, изграждане, експлоатация и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения
 • Работа в научно-изследователски и приложни центрове, университети и развойни компании
 • Експертни и инженерни позиции в областта на ядрената безопасност, радиационната защита и работата с източници на йонизиращи лъчения
 • Проектиране, експлоатация и поддръжка на конструкции, системи и компоненти на ядрени съоръжения

Магистърската степен по „Ядрена енергетика“ е важна предпоставка за заемането на средни и висши ръководни позиции в сферата на енергетиката.

Не откри своя отговор?