За специалността

Основната цел на специалността е подготовката на висококвалифицирани специалисти с висше образование в областта на газовото инженерство.

Акцентът е насочен към:

  • предлагане на съвременни знания и професионални компетенции;
  • разширяване на възможностите за допълнително обучение по време на следването;
  • възможност за включване в научни и приложни изследвания;
  • развитие на обмена на студенти и преподаватели чрез международни програми.

Магистърът по „Газово инженерство и мениджмънт” трябва:

  • да бъде подготвен пълноценно в областта на своята специалност, като притежава фундаментална и специализираща професионална подготовка;
  • да обновява знанията и уменията си непрекъснато, във всички области от специалността, с което да бъде подготвен да работи в различните сегменти от газовата индустрия;
  • да борави със специализирана литература, включително на чужди езици, както и да използва съвременни информационни средства, за да бъде в крак с новостите в техниката, технологията и науката от всички области на инженерното си образование;
  • да притежава необходимата основа от знания, която да му позволи продължение на обучението в образователната и научна степен „доктор”;
  • да бъде ерудирана личност, с богата обща и езикова култура и да носи отговорност за взетите от него решения.

Защо да избера тази специалност?

Един от многото, а може би и най-основният от всички въпроси, които всеки един млад специалист си задава, е именно този  – защо да избера именно тази специалност?

Обучението по магистърската специалност дава възможност на студентите да повишат своите знания и умения, получени в бакалавърската степен. Курсът подготвя магистри-инженери, които да притежават необходимите познания, умения и способности, позволяващи им да бъдат високо квалифицирани кадри, с възможности за реализация в научноизследователски лаборатории, инженерингови фирми и производствени предприятия, като част от инженерния или експлоатационния персонал, както в страната, така и извън нея.

Какви са изискванията за прием?

Приемът за магистърската специалност е по документи за завършили образователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР” и/или “МАГИСТЪР” по специалности от област на висшето образование 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ или професионални направления 4.5 Математика или 4.6. Информатика и компютърни науки.

Каква е продължителността на обучението?

Обучението в специалността Газово инженерство и мениджмънт се осъществява в редовна и задочна форма. Продължителността и на двата вида е в рамките на една учебна година.

Какво ще уча?

Общотеоретичната и специална подготовка на магистъра по специалността „Газово инженерство и мениджмънт” се изгражда на базата на четири групи дисциплини.

Към първата група са включени специални дисциплини, които формират и доизграждат необходимата общоинженерна подготовка свързана с анализ на течения в газови системи, както и се разглеждат въпроси свързани с обобщени характеристики на газообразните горива.

Втората група дисциплини разглежда въпроси свързани със системите и устройствата за транспорт и доставка до потребителя на газообразните горива. Към тази група дисциплини се отнася и разглеждането на методите и средства им за измерване.

Третата група дисциплини са свързани с методите и средствата за оползотворяването на газообразните горива, като са разгледани различни енергопреобразуващи технологии. Оценени са екологичните акценти на оползотворяването на газовите горива.

В четвъртата група дисциплини е разгледана нормативната база и регулаторните дейности, които се прилагат според българското законодателство.

Възможности за студентска мобилност

Магистърската специалност дава възможност за провеждане на стажове и практики, разработване на дипломни проекти в реални условия и с реални задачи. Международната образователна програма „Еразъм” позволява на студенти и практиканти да специализират в редица университети, партньори на ТУ – София.

Моята реализация

Магистър-инженерът е подготвен да работи във всички области, изискващи висше образование по специалността в националната и световната  икономика, свързани пряко или косвено с газовата индустрия. Той е конкурентноспособен на пазара на труда не само като специалист в сферата на газовата индустрия, но и като машинен инженер и инженер енергетик, притежаващ нужните умения да използва, управлява и експлоатира техника с различни области на приложение. Той може да заема различни ръководни и изпълнителски длъжности в производствената сфера, както и успешно да се изявява в творчески професии, свързани с оползотворяването на газови горива, педагогическа работа и изследователска дейност.

Не откри своя отговор?