За специалността

В Технически университет – София се извършва обучение по специалности от областта на топлоенергетиката и ядрената енергетика в трите степени – бакалавър, магистър и доктор. Бакалавърската специалност е обща – „Топлоенергетика и ядрена енергетика“ и в нея се изучават базовите дисциплини, които дават основата на технологията. В магистърската специалност „Топлоенергетика“ се изучават тясно специализирани дисциплини, свързани с експлоатацията на топлоенергийни съоръжения, като специално внимание е обърнато на симулационното моделиране и използването на специализирани софтуерни продукти, които широко се използват в практиката.

Защо да избера тази специалност?

Един от многото, а може би и най-основният от всички въпроси, които всеки един млад специалист си задава, е именно този  – защо да избера точно тази специалност?

Обучението по магистърската специалност „Топлоенергетика“ дава възможност на студентите да повишат своите знания и умения, получени в бакалавърската степен. Курсът по „Топлоенергетика“ подготвя магистри-инженери, които да притежават необходимите познания, умения и способности, позволяващи им да бъдат високо квалифицирани кадри, с възможности за реализация в научноизследователски лаборатории, инженерингови фирми и топлоелектрически централи. Завършилите специалисти са в състояние да извършват проучвателна, изследователска, конструкторска, проектанска, производствена, технологична, експлоатационна, монтажна и ремонтна дейности в топлоелектрически централи, топлофикационни централи, промишлени топлоенергийни обекти, топло и газоснабдителни предприятия, инженерингови организации, работещи в областта на топлоенергетиката и др.

Какви са изискванията за прием?

Кандидатстването за специалността е по документи за завършена една от следните образователно-квалификационни степени:

  • БАКАЛАВЪР” и/или “МАГИСТЪР” по специалности от област на висшето образование 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ или професионални направления 4.5 Математика или 4.6. Информатика и компютърни науки
  • БАКАЛЪВЪР” и/или “МАГИСТЪР” по специалности от област на висшето образование 9. СИГУРНОСТ И ОТБРАНА или професионално направление 4.1 Физически науки
  • ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР“ по специалности от професионално направление: 5.4. Енергетика

Прием се осъществява в Държавна поръчка и в платена форма, като в класирането за обучение по Държавна поръчка имат право да участват кандидатстуденти, които до момента не са се обучавали в тази или по-висока ОКС по Държавна поръчка.

Каква е продължителността на обучението?

В зависимост от образованието, което имате, продължителността на обучението в специалността Топлоенергетика е следната:

  • 1 година за завършилите образователно-квалификационна степен “бакалавър” и/или “магистър” по специалности от област на висшето образование 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ или професионални направления 4.5 Математика или 4.6. Информатика и компютърни науки
  • 2 години за завършилите образователно-квалификационна степен “бакалавър” и/или “магистър” по специалности от област на висшето образование 9. СИГУРНОСТ И ОТБРАНА или професионално направление 4.1 Физически науки
  • 2 години за завършилите образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ по специалности от професионално направление: 5.4. Енергетика

Какво ще уча?

Магистърската специалност „Топлоенергетика“ представлява естествено продължение на бакалавърската специалност „Топлоенергетика и ядрена енергетика“. Общо теоретичната подготовка се създава в първия семестър от обучението, където се изучават: Математическо моделиране и оптимизация, Конструкционни материали в електроцентралите, Изчислителна механика на флуидите, Системи и устройства за опазване на околната среда в топлоенергийни обектии други. Специална подготовка включва Промишлена топлоенергетика, Топлотехнически изпитания на съоръжения в ТЕЦ, Енергопреобразуващи технологии и системи, Експлоатация на ТЕЦ, Системи за мониторинг и управление на електроцентралите.

Възможности за студентска мобилност

Магистърската специалност „Топлоенергетика“ дава възможност за провеждане на стажове и практики извън задължителните, които са включени в учебния план. В допълнение на стажантските програми част от дипломантите имат възможност да разработват дипломните си проекти в реални условия и с реални задачи. Ежегодно студенти участват в научни конкурси, конференции, специализирани обучения и стажове както в страната, така и в чужбина.

Международната образователна програма „Еразъм” позволява на студенти и практиканти да специализират в редица университети, партньори на ТУ – София.

Моята реализация

Магистър-инженерът по „Топлоенергетика” е подготвен да разработва, проектира, експлоатира и внедрява енергийни парогенератори, парни турбини за ТЕЦ и ТФЕЦ, технологични съоръжения и системи за топлоелектрически централи (ТЕЦ), модули за комбинирано топло и електропроизводство, да управлява оперативно и да автоматизира технологичните процеси в основните и спомагателни агрегати и съоръжения в ТЕЦ и промишлената топлоенерегетика, да управлява топлофизичните, водно-химичните процеси в ТЕЦ, както и системите свързани с техническата безопасност.

Областите на професионална реализация на завършилите по специалността магистри включват всички отрасли на националната икономика, университети, научно-изследователски, проектански, конструкторски и технологични отдели, бюра, лаборатории, консултантски и търговски фирми, министерства, държавни агенции, топлоцентрали, топлофикационни дружества, промишлени предприятия със значима енергийна компонента, газови предприятия и други.

Не откри своя отговор?