Обучение в катедра ТЕЯЕ

Имате въпроси за обучението при нас? Намерете своите отговори тук!

Бакалавър

Обучението на бакалаври в катедра ТЕЯЕ се осъществява по специалността "Топлоенергетика и ядрена енергетика" от професионално направление 5.4 ЕНЕРГЕТИКА от област на висшето образование 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
Условията за прием са общи за Технически университет - София
За инженерните специалности се кандидатства по желание с една от следните възможности:
- зрелостен изпит по български език и литература
- зрелостен изпит по математика
- зрелостен изпит по физика
- тест по математика (на предварителна или на редовна сесия)
Обучението в ОКС Бакалавър е с продължителност 4 години (8 семестъра). В първите две години се изучават общообразователни дисциплини, а във вторите две - специализиращи, водени предимно от преподаватели в катедрата. След края на трети курс е предвидена и задължителна специализираща практика, която се провежда под ръководството на преподаватели в ТЕЦ или ЯЕЦ.
Обучението е само в редовна форма, като може да бъде както по държавна поръчка, така и в платена форма
Завършилите получават диплома за ОКС "БАКАЛЪВР" с професионална квалификация "БАКАЛАВЪР-ИНЖЕНЕР"

Магистър

Обучението на магистри в катедра ТЕЯЕ се осъществява в три специалности:
"Топлоенергетика" - редовно обучение
"Ядрена енергетика" - редовно обучение
"Газово инженерство и мениджмънт" - задочно обучение
И трите магистърски специалности са в професионално направление 5.4 ЕНЕРГЕТИКА от област на висшето образование 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
Кандидатстването за магистърските програми в катедра ТЕЯЕ е по документи. Класирането на кандидатите се осъществява на основата на средния успех от дипломата, с която се кандидатства, с отчитане на конкретни балообразуващи дисциплини. При класирането се отчитат и допълнителни дейности, свързани с повишаването на квалификацията и на качеството на обучение, като участия в научни конференции, научни публикации, конкурси, практики и други. Подаването на документи за кандидатстване за магистърските специалности е със срок до началото на месец октомври и може да стане както в нашата канцелария в Технически университет, така и по електронен път.
Обучението в ОКС Магистър може да бъде с продължителност 1 или 2 години (два или четири семестъра), в зависимост от това в коя магистратура се обучавате и какво сте завършили преди да дойдете при нас. Подробно описание можете да намерите в секцията на конкретната магистърска специалност. Там ще намерите и условията за прием.
"Топлоенергетика" - редовно обучение по държавна поръчка или в платена форма
"Ядрена енергетика" - редовно обучение по държавна поръчка или в платена форма
"Газово инженерство и мениджмънт" - редовно обучение по държавна поръчка или в платена форма и задочно обучение само в платена форма
Завършилите получават диплома за ОКС "МАГИСТЪР" с професионална квалификация "МАГИСТЪР-ИНЖЕНЕР"

Доктор

Обучението на докторанти в катедра ТЕЯЕ се осъществява в седем докторски прорами от областта на топлоенергетиката и на ядрената енергетика.
Условията за прием са общи за Технически университет - София.
Кандидатстването за редовен и задочен докторант е с конкурс по научната специалност и чужд език.
За зачисляване в свободна докторантура е необходима предварителна подготовка на основната част на дисертационния труд и частично извършена изследователска работа по темата на докторантурата, разгледана и одобрена от първично научно звено.
Срокът на обучение в трите форми на докторантско обучение е както следва:
редовна – 3 години
задочна – 4 години
свободна (на самостоятелна подготовка) – 2 години
Обучението по докторските програми може да бъде в една от следните форми: редовна, задочна и свободна (на самостоятелна подготовка)
Завършилите получават диплома за образователната и научна степен "ДОКТОР" по съответната специалност от професионално направление 5.4 ЕНЕРГЕТИКА от област на висшето образование 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

Не намерихте отговор?

Изпратете ни запитване