За специалността

В Технически университет – София се извършва обучение по специалности от областта на топлоенергетиката и ядрената енергетика в трите степени – бакалавър, магистър и доктор. „Топлоенергетика и ядрена енергетика“ е базовата специалност, която е уникална за страната и Ви дава възможност да бъдете висококвалифициран специалист в основен отрасъл на българската и световната икономика. Специалността има над 60-годишни история и традиции, като за този период са я завършили множество български и чуждестранни специалисти, които са намерили успешна реализация и са участвали в проектирането, изграждането и експлоатацията на множество големи енергийни обекти.

Защо да избера тази специалност?

Един от многото, а може би и най-основният от всички въпроси, които всеки един млад специалист си задава, е именно този  – защо да избера точно тази специалност?

По своята същност и съдържание специалността „Топлоенергетика и ядрена енергетика” е както традиционна, така и винаги актуална, поради непреходната необходимост за човечеството от топлоенергия и електроенергия, добивани в надеждни, безопасни, екологични и енергоефективни конвенционални и ядрени електроцентрали.

Какви са изискванията за прием?

Приемът в бакалавърската специалност “Топлоенергетика и ядрена енергетика” се извършва съгласно Закона за висшето образование и Правилника за обучение на студенти в ТУ-София по общоприет ред за университета. Условията за прием можете да видите на адрес https://priem.tu-sofia.bg/

Какво ще уча?

Обучението по специалност „Топло и ядрена енергетика” е изградено и се провежда така, че да даде на студентите общи и специални инженерни знания като:

  • Общообразователни и инженерни знания в областта на математиката, физиката, химията, изчислителната техника и програмирането, механиката, съпротивлението на материалите, електротехниката и електрониката, механиката на флуидите, техническата термодинамика и топлопренасянето
  • Знания по машиностроителните и енергомашиностроителните материали, основите на стандартизацията и изискванията за разработване и оформяне на техническа документация
  • Знания относно методите и приложението им при изчисляване и конструиране на топло- и ядреноенергийни системи и съоръжения, технологията на обработване и използване на горивата, топлоснабдяването и газоснабдяването, вторичните енергийни ресурси
  • Знания по основите на икономиката и мениджмънта на топло- и ядреноенергийните предприятия, охраната на труда и опазване на околната среда
  • Знания за технологичните процеси и управлението им в основните и спомагателни съоръжения в топлоелектрическите централи, атомните електрически централи, топло- и газоснабдителните системи, промишлените топлоенергийни стопанства
  • Знания относно методите за контрол, анализ и управление на енергийната ефективност на термични електроцентрали, ядрени електроцентрали, топло и газоснабдителни системи и промишлени топлоенергийни стопанства

Възможности за студентска мобилност

Специалността „Топлоенергетика и ядрена енергетика“ дава възможност за провеждане на стажове и практики извън задължителните, които са включени в учебния план. В допълнение на стажантските програми част от дипломантите имат възможност да разработват дипломните си проекти в реални условия и с реални задачи. Ежегодно студенти участват в научни конкурси, конференции, специализирани обучения и стажове както в страната, така и в чужбина.

Международната образователна програма „Еразъм” позволява на студенти и практиканти да специализират в редица университети, партньори на ТУ – София.

Моята реализация

Специалност “Топло и ядрена енергетика” подготвя инженерни кадри за следните видове дейности:

  • Оперативно управление и експлоатация на технологични процеси и съоръжения в топлоелектрически централи, ядрени електроцентрали, индустриални топлоенергийни системи, топлоснабдителни и газоснабдителни системи
  • Проектиране, конструиране, монтаж, настройка и подготовка за експлоатация на машини, агрегати и системи в енергетиката (конвенционална, ядрена, индустриална), топлоснабдяването, газоснабдяването и енергомашиностроенето
  • Анализ и търсене на нови технически решения за енергоефективно и екологосъобразно оползотворяване на ядрените, конвенционалните и възобновяемите енергийни ресурси, както и за повишаване на  надеждността и ядрената безопасност при експлоатацията на енергийните обекти.

Успешно завършилите специалността са търсени специалисти като инженери  в оперативното управление на енергийни дружества (топлоелектрически централи, ядрени електрически централи, топлофикации), промишленото производство (експлоатация на енергийни обекти) и търговско-представителна дейност на наши и чужди фирми. Други потребители на кадри са държавни институции и учреждения, свързани с енергетиката (Комисия за енергийно и водно регулиране, Министерство на енергетиката, Министерство на околната среда и водите, Агенция за ядрено регулиране и др.), дружества за търговия с електрическа енергия, инженерингови, проектантски и консултантски фирми в областта на топлоенергетиката и ядрената енергетика.

Не откри своя отговор?