Ликвидационна изпитна сесия – септември 2021

На основание на Заповед 2297/31.08.2021 на Ректора на ТУ ликвидационната изпитна сесия ще се проведе в електронна среда чрез отдалечена присъствена форма на полагане на изпитите.

Създадена е организация и при необходимост учебната година също ще започне в отдалечена присъствена форма в електронна среда.


Предстоящи изпити:

Маркетинг и мениджмънтдоц. Ина Николова Яан20.9.202110:00

13.9.202114.9.202115.9.202116.9.202117.9.202120.9.202121.9.202122.9.202123.9.202124.9.202125.9.2021
курс ІІІ           
Горивна техника и технологии  X        
Горивни технологии в топлоенергетиката   X       
Енергийни парогенератори    X      
Парни и газови турбини      X    
Парни и газови турбини – КП     X     
Технологични съоръжения и системи в ТЕЦ и ЯЕЦ X         
Ядрена техника и технологии       X  
Ядрени енергийни реактори         X 
курс ІV           
Водоподготовка и водохимичен режим на топлоенергийни и ядрено енергийни системи        X  
Енергийни парогенератори – КП       X   
Радиационна защита     X     
Регулиране и управление на топлинни процеси      X    
Термични и ядрени електрически централи   X       
Термични и ядрени електрически централи – КП    X      
Топлоснабдяване и газоснабдяване X         
Топлотехнически измервания и уреди          X
Управление на процесите в ТЕЦ и ЯЕЦ  X        
Ядрена безопасност         X