Мобилност по проект ИННОТЕХ ПРО

Във връзка с изпълнението на договор № ВG05М2ОР001-2.016-0008 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет – София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)”, Технически университет набира:

I. Студенти за 3-месечна изходяща мобилност с цел обучение в  Tecnical University of Cluj – Napoca, Rumania

Целта е да се осигури интердисциплинарност на обучението, придобиване на нови знания и умения, както и обмяна на опит. Дейността се развива с пряко сътрудничество с посочените асоциирани партньори по проекта, удостоени с харта за висше образование „Еразъм“. Мобилността за обучение на студенти може да покрива всяка тематична област – академична дисциплина от учебната програма или за подготовка и разработване на дипломни работи.

Изисквания:

 • да са студенти в образователно-квалификационни степени – „Професионален бакалавър, „ Бакалавър“ или „Магистър“;
 • да бъдат от следните професионални направления: 4.6 „Информатика и компютърни науки“, 5.1 „Машинно инженерство“, 5.4 „Енергетика“, 5.13 „Общо инженерство“;
 • да имат минимален среден успех от следването – мн. добър (4,50);
 • да владеят английски език на ниво не по-ниско от B1 по Европейска езикова рамка;
 • могат да кандидатстват и студенти от Технически университет – София  във Филиал Пловдив и Инженерно-педагогически факултет и Колеж – Сливен, Колеж по енергетика и електроника и Технически колеж – Казанлък.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Заявление за кандидатстване – .doc  и  .pdf;
 • Мотивационно писмо – .doc  и  .pdf;
 • Уверение за среден успех от следването – от Студентска канцелария.

II. Докторанти за изходяща 3-месечна мобилност с цел обучение/научноизследователска работа в Technical University of Cluj – Napoca, Rumania

Мобилността за обучение на докторанти може да включва една или комбинация от следните дейности: изпълнение на научноизследователки задачи; консултации с преподаватели в областта на научното направление при разработване на дисертационния труд и обмяна на опит.

Изисквания:

 • Да са в процес на обучение на образователно-квалификационна степен „ДОКТОР“ от следните професионални направления: 4.6 „Информатика и компютърни науки“, 5.1 „Машинно инженерство“, 5.4 „Енергетика“, 5.13 „Общо инженерство“;
 • Да владеят английски език на ниво не по-ниско от B1 по Европейска езикова рамка;
 • Могат да кандидатстват и докторанти от Технически университет – София  във Филиал Пловдив и Инженерно-педагогически факултет и Колеж – Сливен.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Заявление за кандидатстване – .doc  и  .pdf;
 • Мотивационно писмо – .doc  и  .pdf;
 • Копие от заповед за зачисляване в докторантура.

III. Изходяща 3-месечна мобилност за обучение, преподаване и научноизследователска дейност на пост-докторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени

Изисквания: 

 • Да бъде постдокторант, млад учен или изследовател в изброените направления;
 • Да владее английски език на ниво не по-ниско от В1 от Европейската езикова рамка;

Могат да кандидатстват и от Технически университет – София  във Филиал Пловдив и Инженерно-педагогически факултет и Колеж – Сливен, Колеж по енергетика и електроника и Технически колеж – Казанлък.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Заявление за кандидатстване – .doc и .pdf;
 • Мотивационно писмо – .doc и .pdf.

ДАННИ ЗА ПРИЕМАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ вижте тук

IV.  Входяща мобилност на преподаватели с продължителност 3 месеца, осъществявана чрез привличане на чуждестранни преподаватели от асоциираните по проектното предложение партньори с цел провеждане на занятия по учебни курсове от програмите, обект на модернизацията, както и обмен на опит между български и чуждестранни учени от университета  Technological University Dubliп – Ireland.

Incoming mobility of lecturers with a duration of 3 months. The mobility is carried out by attracting foreign lecturers from the associated partners with the project proposal in order to conduct courses from the program’s object of modernization, as well as an exchange of experience between Bulgarian and foreign scientists from Technological University Dublin – Ireland.

Срок за подаване на документите: до 20.05.2022 г.

Кандидатурите следва да се изпращат  на електронна поща: modernization@tu-sofia.bg

За контакти:

 • проф. д-р Йорданка Ангелова, каб.3614; тел. 02/965 26 72; +359 889 231 389; e-mail: jsa@tu-sofia.bg
 • ас. Васил Кузмов, каб. 3608; тел.02/965 25 20; +359 893 667 417; e-mail: v.kuzmov@tu-sofia.bg

За интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.