26-та Научна конференция с международно участие “ЕМФ 2021”

Power Engineering and Power Machines Conference  PEPM 2021

Начална дата 18-09-2021
Крайна дата 21-09-2021
Място на провеждане УСОБ “Лазур”, Созопол
Резюме Конференцията се организира от Енергомашиностроителния факултет на ТУ –София и се провежда ежегодно в периода на “Дни на Науката” на ТУ – София.

За изминалите 26 години конференцията се утвърди като традиционен, ежегоден научен форум за среща на български и чуждестранни специалисти и бизнесмени в областта на енергетиката, топлотехниката, хидро- и пневмотехниката, енергийната ефективност, възобновяемите източници на енергия, опазване на околната среда, текстилната и конфекционната техника.

Спонсорите на конференцията ще бъдат отбелязани в официалните материали, които ще бъдат разпространени при регистрацията на участниците. В хода на конференцията спонсорите ще разполагат с рекламно време за представяне на фирмите си и с изложбена площ за експонати.

От 2020г. научните трудове на конференцията се публикуват в списание-партньор на конференцията – E3S Web of Conferences Scientific Journal (ISSN: 2267-1242, SJR: 0,166 (2019)), индексирано в Scopus.

Тематични направления
Темите на конференцията са:
 • Възобновяеми енергийни технологии
 • Термодинамика, топло-и масопренос
 • Повишаване енергийните характеристики нан сгради и ОВК системи
 • Фундаментална и приложна механика на флуидите
 • Многофазни течения и системи
 • Топлинен комфорт, качество на вътрешната среда
 • Хидравлични и пневматични машини и съоръжения
 • Електрохидравлични системи за задвижване и управление
 • Енергия и опазване на околната среда
 • Ядрени технологии
 • Контрол и управление на енергийните процеси
 • Дизайн и технологии за облекло и текстил
 • Иновативни влакна, материали и текстил

https://tu-sofia.bg/conferences/170

http://copepm.eu/