АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ КИРИЙ

Длъжност: проф. д-р инж.

Представяне

(18.04.1940 г., с. Костел, Великотърновско) – машинен инженер, професор, д-р инженер. Завършва ВМЕИ-София през 1966 г., специалност топлотехника. Специализира измерване и анализ на случайни процеси в Москва (1973) и Холандия (1978). Защитава дисертация (д-р инженер) на тема: “Управление на разхода на топлина в топлофикационни системи” (ВМЕИ София,1979 г).

Професионалната си дейност започва като стажант – асистент в ВМЕИ – София през 1966 г., асистент от 1967 г., доцент по контролноизмервателна техника в катедра ТЯЕ от 1984 г., професор по “Автоматизирани системи за обработка на информация и управление на топлинни процеси” от 2001 г.

Основни области на научна и преподавателска дейност

Топлотехнически измервания, уреди и системи; анализ, оптимизация и управление на технологични процеси на топло снабдителни системи и топлоенергийни обекти; автоматично регулиране и управление на топлинни процеси; системи за мониторинг и управление на топлинни процеси. Автор на 115 публикации, от тях 55 в списания и сборници, 60 – доклади на конференции (на български, руски и английски език). Учебни издания: “Измерване на топлинни, хидравлични и механични величини” (1979 г.), “Справочник по отопление и вентилация” – I част (1990, в съавт.) Зам. декан по НИР на ЕМФ (1987-93 г.). Ръководител на катедра “Топло и ядрена енергетика” от 1995г. до 1999 г., Декан на ЕМФ от 1999 г. до 2005. Участва в разработването на осем международни проекта, финансирани по PHARE, Световната банка, пета рамкова спогодба, UNIDO.

Експертни възможности

измерване и управление на технологични процеси в топлоенергийни обекти, оптимални експлоатационни режими на топло снабдителни системи; системи за автоматизиране на инженерния труд; възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност на индустриални предприятия. Награди: Значка на КНТПВО “За принос в техническия прогрес” (1974). Отзив за научната му дейност – “Warner S.E., The heat load in district heating systems“, Goteborg, 1984 г.