БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ АНГЕЛОВ

Длъжност: гл. ас. д-р инж.

Представяне

(15.11.1983 г., гр. София) – машинен инженер, главен асистент, д-р инженер. Завършва ТУ-София през 2006 г., специалност “Топло- и ядрена енергетика”, ОКС бакалавър и през 2008 г., специалност “Топлоенергетика”, ОКС магистър. Защитава дисертация на тема: „Изследване на влиянието на различни фактори върху горивния процес в енергийни парогенератори, изгарящи въглища“ (2021 г.). Професионалната си дейност започва в ТУ – София през 2011 г. като инженер, енергетик към катедрата, от 2019 г. е асистент, а от 2021 г. е главен асистент.

Основни области на научна и преподавателска дейност

Енергопреобразуващи технологии и системи; характеристика на енергийни горива и подготовка за изгарянето им; горивни процеси; експлоатация на парогенератори, изгарящи органични горива; топлотехнически измервания в ТЕЦ, емисионен контрол и редукция на вредни вещества изхвърляни от ТЕЦ; парни и газови турбини; експлоатация на ТЕЦ; икономика и мениджмънт на ТЕЦ; ТЕЦ и ЯЕЦ; енергийна техника.
Автор е на 27 публикации в областта на топлоенергетиката и симулационното моделиране на горивни процеси.

Експертни и консултативни възможности

Технологии за подготовка на органични горива за изгаряне; горивни процеси; експлоатационни проблеми на енергийни и промишлени котли; симулационно изследване на технологични процеси в ТЕЦ; екологични задачи и измервания свързани с горивни инсталации; технико – икономически показатели на ТЕЦ.

Контакти:
кабинет 2364
+359 2 965 2245
b_angelov@tu-sofia.bg