БОРИСЛАВ МИТКОВ ИГНАТОВ

Длъжност: доц. д-р инж.

Представяне

(24.05.1978 г., гр. Сандански) – машинен инженер, доцент, д-р инженер. Завършва ТУ-София през 2005 г., специалност “Топло- и ядрена енергетика”. Защитава дисертация на тема ” Изследване на процесите в пещните камери при изгаряне на твърди горива с различни характеристики”. Професионалната си дейност започва в ТУ – София през 2008 г. като асистент, от 2013 г. като главен асистент, а от 2021 г. като доцент към катедра “Топлоенергетика и ядрена енергетика” по научната специалност “Енергопреобразуващи технологии и системи”.

Основни области на научна и преподавателска дейност

Eнергопреобразуващи технологии и системи; характеристика на енергийни горива и подготовка за изгарането им; горивни процеси; експлоатация на парогенератори, изгарящи органични горива; топлотехнически измервания в ТЕЦ, топлоснабдяване и газоснабдяване, технологични системи и съоръжения в ТЕЦ и ЯЕЦ, емисионен контрол и редукция на вредни вещества изхвърляни от ТЕЦ. Автор е на 23 публикации в областта на топлоенергетиката и симулационното моделиране на горивни процеси.

Експертни възможности

Симулационно изследване на технологични процеси в ТЕЦ, подготовка и изгаряне на твърди горива, екологични задачи, технико-икономически показатели на ТЕЦ с големи мощности.

 

Контакти:
кабинет 2364
+359 2 965 2245
b_ignatov@tu-sofia.bg