ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ СТАНЧЕВ

Длъжност: доц. д-р инж.

Представяне:

(09.04.1944 г. гр. Шумен) – инженер по автоматизация, доцент, д-р инженер. Завършва Политехническия институт в гр. Киев през 1967 г., специалност “Автоматизация на топло- и електроенергийни процеси”. Защитава дисертация (д-р инженер) на тема “Алгоритмизация на управляващите въздействия към блоковете в ТЕЦ” (1987 г.).

Професионалната си дейност започва като научен сътрудник, ръководител сектор “Научно-приложни изследвания в енергетиката” към “Техенерго” EАД – София (1967 – 1979 г.). От 1979 г. е гл. асистент към катедрата, доцент по автоматично управление и регулиране на топлинни и масообменни процеси от 1989 г.

Основни области на научна и преподавателска дейност:

Управление на топлинни процеси; управление и автоматизация на технологични процеси и системи в ТЕЦ; мениджмънт на ТЕЦ; техническа диагностика; експертни системи; размито управление; микропроцесорни устройства; програмно-технически средства за управление. Автор на 72 публикации, отпечатани у нас и в чужбина.

Учебни издания:

“Автоматично управление и регулиране в енергетиката” (ръководство за упражнения) (1990 г., второ издание 1995 г.); “Регулиране и управление на енергийни технологии” (ръководство за лабораторни упражнения) (1998 г. в съавторство); “Управление на процесите в ТЕЦ и ЯЕЦ” (2003 г. в съавторство). Автор на пет изобретения в областта на автоматичното регулиране и електронно измерителните устройства: “Метод и система за регулиране на режима на енергийни системи” (1985 г.) и др. Участва в проект “София” (1984 – 1987 г.) и ръководи два изследователски проекта по НФНИ “Синтез на размити управляваща алгоритми за енергопреобразуващи системи” (1991 – 1994 г.) и “Структурен синтез на функционално дефиниран размит регулатор за енергопреобразуващи системи” (1995 – 1999 г.).

Експертни възможности: автоматично управление и регулиране; управление на процеси в ТЕЦ; размито управление на технологични процеси; експертни системи с размита логика; експертни системи за техническа диагностика; електронни и микропроцесорни измерителни и регулиращи устройства.