ВЛАДИМИР АСЕНОВ ВЕЛЕВ

Длъжност: проф. д-р инж.

Представяне:

(27.06.1948 г. – 15.09.2017, София) – машинен инженер, професор, д-р инженер. Завършва ВМЕИ – София през 1971 г., специалност „Топло- и ядрена енергетика”. През 1982 г. получава научна степен Кандидат на техническите науки по научната специалност „Ядрени енергетични инсталации и уредби”. Темата на кандидатската му дисертация е „Цифрови модели на нестационарни процеси в реактори тип ВВЕР при експлоатационни и аварийни режими”. Постъпва в Технически университет – София през 1973г. в катедра „Топло и ядрена енергетика”, първоначално на длъжност „инженер”, а след това на длъжност „научен сътрудник” към НИС. През 1989 г. се хабилитира като ст.н.с. ІІ ст. по НИС, от 1991 г. до 2009 г. е доцент, а от 2009 г. до сега е професор по същата научна специалност.

Основни области на научна и преподавателска дейност:

Ядрени електроцентрали, Топлофизика на ядрени реактори, Икономика на ядрената енергетика, Термохидравлика на ядрени реактори, Топлофизика на ядрени реактори в СУ, Ядрена техника и технологии, Ядрени енергийни реактори, Симулационно моделиране в ЯЕЦ. Във връзка с кандидатската дисертация и конкурса за научното звание „доцент” има 37 публикации. Извън тях до момента има 89 публикации в български и чуждестранни списания и форуми, от които 3 учебника по „Топлофизика на ядрените реактори” , „Ядрени горива” и „Ядрена техника” (последните два в съавторство с доц. Калин Филипов). Участвал е в над 38 научни проекта в сферата на ядрената и конвенционалната енергетика, като на 8 от тях е бил ръководител.

Експертни възможности:

Ядрени реактори, надеждност и безопасност на ЯЕЦ, термохидравлични процеси и явления в ядрените реактори, топлофикация, програмно осигуряване и разработване на специализиран софтуер.