ГАРАБЕД САХАК МУМДЖИЯН

Длъжност: проф. д.т.н. инж.

Представяне:

(16.01.1929г., София) – машинен инженер, професор, д-р инженер, доктор на техническите науки. Завършва ВМЕИ-София през 1954 г. Специализира в реномирани научни центрове в Русия и Германия. Защитава дисертация (д-р инженер) на тема: “Нестационарни процеси в блок котел -турбина” (МЕИ-София, 1961) и докторска дисертация (дтн.) на тема: “Управление на топлоенергопреобразуващи системи” (ВМЕИ-София, 1980г.). Асистент в МЕИ-София от 1954, доцент от 1962, професор по управление на топлоенергийни процеси от 1974, ръководител кат. ТЯЕ (1985-94), Декан на ЕМФ (1978-1985).

Основни области на научна и преподавателска дейност:

Управление и регулиране на топлинни процеси, нестационарни процеси и управление на топлоенергийни обекти, теория на енергопреобразуващи системи. Основоположник на нови научни направления в топлоенергетиката у нас. Автор на 160 научни труда в областта на автоматичното управление в топло-и ядрено енергийни обекти, които са отпечатани в престижни списания и сборници от научни форуми в чужбина и страната, включително на световен и енергиен форум (Председател на секцията “Нови изследвания”, Канада, 1989). Има 8 регистрирани изобретения по автоматизация и управление на топлоенергетиката. Автор на 3 учебни издания по управление и регулиране на топлинни процеси. член на националния комитет по автоматизация.Бил е член на Президиума на ВАК, председател на комисия към ВАК, зам.председател и председател на СНС към ВАК, председател на комисия към фонд “Научни изследвания” към МОНТ и др. член на Националния съвет по енергетика, Американската асоциация на инженерите – енергетици. член на организационни комитети на международни научни форуми. Изнасял е лекционни курсове в Германия, Дания, Югославия, Алжир, Монголия. Експерт на Комитета по енергетика и МОНТ. Награди: Орден “Св.Св.Кирил и Методий”-Iст., златна значка ДКНТП, Юбилеен медал “Сто години от освобождението от България”, Почетен знак на ВМЕИ и др.

Има 20 защитили докторанти и продължава тази дейност заедно с непосредствени теоретични и практически насочени изследвания.