ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕТКОВ

Длъжност: доц. д-р инж.

Представяне:

(12.02.1960 г., гр. Пловдив) доцент, д-р инженер-топлофизик. Завършва Московския Енергетичен Институт през 1986г., специалност “Атомни електрически централи и инсталации”. Защитава докторска дисертация на тема “Разработване на методи и алгоритми за моделиране и анализ на надеждността на системите на ядрени електрически централи” (МЕИ-Москва, 1992 г.). Специализира в областите на: сложните човеко-машинни системи в Токийския университет, Япония (1998-2000 г., JSPS Fellow) и мониторинг на риска на сложни системи и процеси в Техническия университет на Лисабон, Португалия (2000 г., Advanced NATO Fellow). Бил е гост-изследовател в Техническия университет на Лисабон (2001 г. IST) и Националния морски изследователски институт на Япония (2002 г. JSPS).

Професионалната си дейност започва в АЕЦ “Козлодуй” като старши инженер оператор при пуска на V блок (ВВЕР-1000) през 1986 г. От 1988-1992 г. е редовен аспирант в МЕИ-Москва, Русия. Работил е в “Риск инженеринг” (1992-1994 г.) и в Колежа по ядрена енергетика към ТУ-София (1994-1995 г.) като  главен асистент. От 1995 г. е в катедрата, от 2006 г. е доцент. Работил е по проекти свързани с надеждността и безопасността на АЕЦ “Козлодуй”.

Основни области на научна и преподавателска дейност:

Ядрена безопасност, Радиационна защита, Анализ на надежността и риска в ЯЕЦ и други. Научните му интереси са свързани с вероятностния анализ на безопасността: изследване и моделиране на надежността на сложни човеко-машинни системи – процесите на познание, комуникация в екип от оператори и вземане на решение, както и моделиране на надеждността на динамични системи за управление на процеси. Автор е на 78 публикации, 51 от които в чужбина (в 19 страни). Член е на Международната асоциация за вероятностна оценка и мениджмънт на безопасността (IAPSAM) от 1994 г.иджмънт на безопасността (IAPSAM), от 1994 г.; Американското общество на инженерите-механици (ASME), от 1995 г., Обществото по познавателна технология (CTS), от 1998г.