ДИМИТЪР ЗЛАТАНОВ УЗУНОВ

Длъжност: доц. д-р инж.

Представяне:

(04.09.1932г., с. Габровница, обл. Монтана) – машинен инженер, доцент. Завършва МЕИ-София през 1956г., специалност топлотехника. Специализира парни турбини в чехословакия (1961-1962) и САЩ (1967). Професионалната си дейност започва като инженер в ТЕЦ “Република” и ТЕЦ “София” (1956-1957). Асистент в МЕИ от 1958г., старши асистент от 1961г., ст.преподавател от 1963г., доцент по енергетични машини.

Основни области на научна и преподавателстка дейност:

Топлотехника, топлотехнически измервания, парни и газови турбини (работа с влажна пара), режими на работа на парните турбини, изпарително охлаждане на охлаждащата вода. Автор на 30 публикации в областта на парните турбини, влажната пара и изпарителното охлаждане, отпечатани предимно в годишника на МЕИ и Сп.”Енергетика”.

Учебни издания:

“Топлотехника” (1967, в съавт., 1972, 1978, 1989). “Топлотехника и термични машини (1978), “Ръководство за лабораторни упражнения и курсово проектиране на парни турбини” (1991, в съавт.). Изобретения: “Терморегулатор” (1969), “Метален чувствителен елемент за индивидуален терморегулатор за радиатори”, “Инсталация за превръщане на слънчевата енергия в механична” (1984). Награди: Орден “Св.Св.Кирил и Методий”- I ст. (1972).