ЕВГЕНИ ХРИСТОВ ПАНГЕЛОВ

Длъжност: доц. д-р инж.

Представяне:

(14.07.1935г., В.Търново – 31.08.1992, София) – машинен инженер, доцент, д-р инженер. Завършва МЕИ-София през 1959г., специалност топлотехника. Специализира в: чехословакия (1969), Енергетически институт – Москва (1965-1966), ВТУ – Магдебург (1972). Защитава дисертация (д-р инженер) на тема: “Върху анализа и синтеза на едномерни системи за автоматично управление във временна област” (1971г.).

Професионалната си дейност започва като старши инженер по контролно-измервателни прибори и автоматика (КИПиА) в ТЕЦ “София “. Внедрява оригинална разработка за автоматична защита срещу изгасване на парните котли при минимален товар. Постъпва в МЕИ-София като асистент (1961), ст.асистент от 1964г., ст.преподавател от 1968г., доцент по автоматично управление на топлинни процеси от 1973г.

Основни области на научна и преподавателска дейност:

Топлотехнически измервания и уреди, инженерни методи за анализ и синтез на сложни динамични системи, прогнозиране, автоматизиране на топлинни процеси, анализ на динамиката на енергетични обекти и процеси. Автор на 50 научни публикации. Има изобретения в областта на методите и системите за регулиране на режима на енергийни системи. Участва в разработването на програмна продукция за анализ и синтез на системи за управление в проект “София.