ЕМИЛ СТАНИЛОВ КИЧЕВ

Длъжност: гл. ас. д-р инж.
кабинет: 2354А

Представяне

(07.05.1959 г., Самоков) – машинен инженер, главен асистент, доктор инженер. Завършва ТУ-София през 1984 г., специалност „Топло- и ядрена енергетика“. Специализира „Управленско консултиране, енергиен сектор, програма PHARE) в Института за следипломна квалификация на Университет за национално и световно стопанство (УНСС), София (1994-1995). Защитава проект на тема „Развитие на управлението“. Защитава дисертация (д-р, инженер) на тема „Техническа поддръжка на ядрени централи“ в ТУ, ЕМФ (2000 г.).

Професионалната си дейност започва в АЕЦ Козлодуй, Оперативно звено (1984 г.). Работил е като: Старши инженер оператор на реактор (СИУР), Дежурен инженер на блок (ДАЕБ), Главен експерт по ВАБ, Началник на отдел „Анализи на безопасността“, Ръководител сектор „Управление на риска“. Специализации и обучения: в САЩ (лабораториите в Аргон (ANL) и Айдахо (INEL), в института на ядрените оператори – INPO-Атланта), EDF-Франция, IAEA (Виена). Има 36 години стаж. От 2020 г. е главен асистент, в катедра ТЕЯЕ. Бил е член на Подкомисията по приложенията (SC-Subcommittee on Applications) на Комисията за управление на риска (CNRM-Committee on Nuclear Risk Management) на Американското дружество (American Society of Mechanical Engineers – ASME); (2007-2011), групата по инспекция и квалификация (ENIQ – European Network for Inspection and Qualification), към Европейската комисия (EC-European Commission)/DG JRC/IE), (2007-2015), настоящ член е на Научния съвет (HSC) на Европейското ядрено дружество (ENS). Има участие в редица международни експертни мисии и проекти в областта на безопасността на ЯЕЦ, основно по линия на IAEA и WANO.

Основни области на научна и преподавателска дейност

анализ на безопасността в експлоатацията ядрени централи (ЯЦ). Лектор в продължение на 25години в Учебно тренировъчния център (УТЦ) на АЕЦ Козлодуй; 8 години в катедра „Ядрена техника и ядрена енергетика“ (ЯТЯЕ) към Физически факултет (ФФ) на Софийския университет (СУ); 2 години в Нов Български университет, магистърска програма „Безопасност и остатъчен ресурс на инженерните съоръжения“; 1 година във военна академия „Г. С. Раковски“, Факултет „Командно щабен“, магистърска програма „Управление при извънредни ситуации и защита на населението“. Има над 40 публикации като автор и съавтор.

Експертни и консултативни възможности

Разработване и използване на научните и инженерни принципи в експлоатацията на ядрените централи (нормална работа, аварийни режими, техническа поддръжка, модификации, изпитания на оборудването (КСК)); Анализи на безопасността (детерминистични-ДА и вероятностни-ВАБ); Термо-хидравлични анализи Т/ХА; Анализ на експлоатационния опит; Проектна документация; Обучение на персонала; Култура на безопасност; Стратегическо планиране, Управление на качеството (УК/QM); Бюджетиране на проекти; Консултиране и управление на международни проекти).

Контакти:
кабинет: 2354A
+359 2 965 3430
ekichev@tu-sofia.bg