ИВАН КИРИЛОВ ГЕНОВСКИ

Длъжност: доц. д-р инж.

Представяне

(21.08.1955 г., гр. Велико Търново) – машинен инженер, доцент, д-р инженер. Завършва ТУ-София през 1980 г., специалност “Топло- и ядрена енергетика”. Специализира приложна математика и информатика в Центъра по приложна математика и информатика при ВМЕИ-София (1980 – 1981 г.). Защитава дисертация (д-р инженер) в ТУ-София през 1990 г. на тема “Моделиране и оценка на показателите за надеждност на топлопреносни мрежи”. Доцент по научната специалност „Топлоснабдяване, газоснабдяване, вентилация, климатизация, акустика и осветителна техника”,  Технически университет – София.

Професионалната си дейност започва в Отоплителна централа гр. Велико Търново (1981-1982 г.), където работи като Ръководител направление “Топлоснабдяване”. Председател на Съвета на директорите на “Топлофикация” – Велико Търново (1998-2000 г.)

От 1982 г. до 1985 г. е редовен аспирант в катедра „Топло и ядрена енергетика”, след което работи като инженер в същата катедра (1985-1987 г.). От 1987 до 1999 г. е назначен последователно за асистент, ст. асистент и  гл. асистент,  а от 1999 г. е избран за доцент в катедра „Топло- и ядрена енергетика”. Зам. Декан на ЕМФ от 2008 г.

Основната преподавателска дейност обхваща  дисциплините „Технологични съоръжения и системи в ТЕЦ и ЯЕЦ”, „Топлоснабдяване и газоснабдяване”, “Селищни газоснабдителни системи”. Автор е на над 70 научни публикации, отпечатани у нас и чужбина в специализирани научни сборници и списания. Автор и съавтор на 2 учебни издания: Ръководство по “Топлоснабдяване , част първа” (1999 г.) и  Ръководство за курсово проектиране по ТЕЦ “ (1999 г.). Ръководител и участник  в изпълнението на над 30 научноизследователски проекти в областта на ТЕЦ, ЯЕЦ и топлоснабдяване.

Основни области на научната дейност

Изследване на режимите на работа на съоръжения и системи в ТЕЦ и ЯЕЦ, моделиране на съоръжения и процеси в енергийни обекти, комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от ТЕЦ, оптимизация на експлоатационните режими на топлоснабдителни системи, енергийна ефективност на топлоенергийни обекти.

Контакти:
кабинет 2362
+359 2 965 2247
genovski@tu-sofia.bg