КАЛИН БОЯНОВ ФИЛИПОВ

Длъжност: доц. д-р инж. ръководител на катедра
Телефон: +359 888601531
кабинет: 2332

Представяне

(16.06.1976 г. гр. София) – машинен инженер, доцент, д-р инженер. Завършва ТУ-София през 2000 година, специалност Ядрена енергетика. Специализира в областите на ядрената безопасност (Холандия, 2004) и симулационното моделиране на ядрени реактори (Италия, 2005). Защитава дисертация (д-р инженер) на тема “Моделиране и анализ на вътрешно наводнение в ЯЕЦ с реактор тип ВВЕР” (2009). Професионалната си дейност започва в ТУ – София като инженер към НИС (2001). От 2002 година е редовен докторант, а от 2003 е асистент, главен асистент (2008) и доцент (2012) по научната специалност “Ядрени енергитични инсталации и уредби”.

Основни области на научна и преподавателска дейност

Ядрени реактори, ядрени горива и материали, симулационно моделиране, експлоатация на ЯЕЦ, програмно осигуряване и разработване на специализиран софтуер, управление на знанията. Автор е на 2 учебника (“Ядрени горива”, 2008 г. и “Ядрена техника”, 2011 г., в съавторство с проф. Владимир Велев) и 45 публикации. Участвал е в разработката на над 20 научно-изследователски проекта.

Експертни възможности

Ядрени реактори, безопасност на ЯЕЦ, програмно осигуряване и разработване на специализиран софтуер.

Контакти:
кабинет 2332
+359 2 965 2297
filipov@tu-sofia.bg