КОНСТАНТИН НАЙДЕНОВ ШУШУЛОВ

Длъжност: чл. кор. проф.

Представяне:

(26.08.1937, София) – машинен инженер, професор, д-р инженер, доктор на техническите науки. Завършва ВМЕИ – София през 1961г специалност Топлотехника. Специализира в ТУ – Дрезден (1973-1974) и в ядрения център в Карлсруе (1981). Защитава дисертация (д-р инженер) на тема: ” Върху някои проблеми при еднотръбните топлофикационни системи” (1970) и докторска дисертация (д.т.н.)на тема: “Надеждност на топлоснабдителнисистеми (1992).

Професионалната си дейност започва като н-к отдел в ТЕЦ “София” (1961). Инспектор по експлоатацията в Енергийно управление (от 1964г). Асистент в МЕИ-София от 1966г, доцент – от 1975г, професор по термични и ядрени електроцентрали от 1994г. Зам. декан на ЕМФ (1987-1994). Зам. председател на Академичния съвет от 1991-1995г. Ръководител на катедра “Топло и ядрена енергетика” от 1994-1995г.

Декан на ЕМФ от 1995 г. Основни области на научна и преподавателска дейност: топлоенергетика, топлофикация, парогенератори и топлообменни устройства в ЯЕЦ, топлоснабдяване и топлинни мрежи, спомагателни топлоенергийни съоръжения, надеждност в енергетиката.

Автор на над 150 публикации и 3 монографии. Издадената през 1985г книга “Надеждност на топлоснабдителните системи” е преведена през 1988г на немски език. Автор на 3 учебника, ръководство за курсово проектиране, 2 справочника и 5 регистрирани изобретения в областта на ефективното използване на енергията.

Учебни издания:

“Кондензационни уредби ” (1973), “Спомагателни топлоенергийни съоръжения” (1974), “Ръководство за проектиране на ТЕЦ , ЯЕЦ и топлинни мрежи” (1978).

Създател на национална школа по надеждност в енергетиката. Инициатор на национални конференции с международно участие по надеждност в енергетиката. Ръководи и участва в над 30 научноизследователски проекта по НИС. Участва и в американски изследователски проект: “Изследване на топлофикацията на София и Перник”. Председател на Надзорния съвет на “Топлофикация” – София (1992-1996). Председател на съвета на директорите на НЕК от 1997 г. до 2000 г. От 2001 година е Председател на Държавната комисия за енергийно регулиране. От 1999 година е Председател на Общото събрание на Технически Унивеситет-София.

Експертни възможности:

Топлофикация,енергийна ефективност, топлообменни устройства в ТЕЦ и ЯЕЦ. Научните му трудове са цитирани над 80 пъти у нас и в чужбина.