КРУМ ЦОЛОВ ТОДОРОВ

Длъжност: гл. ac. д-р инж.

Представяне:

(26.02.1980 г., гр. София) – машинен инженер. Завършва ТУ-София през 2005 г., специалност “Топло- и ядрена енергетика”. От 2005 г. до 2008 г. е редовен докторант към к-ра “Топло- и ядрена енергетика”. От 2008 г.   е инженер към катедрата, а от 2011 г. е асистент.

Основни области на научна и преподавателска дейност:

Енергопреобразуващи технологии и системи; характеристика на енергийни горива и подготовка за изгарането им; горивни процеси; експлоатация на парогенератори, изгарящи органични горива; топлотехнически измервания в ТЕЦ, топлоснабдяване и газоснабдяване, технологични системи и съоръжения в ТЕЦ и ЯЕЦ, емисионен контрол и редукция на вредни вещества изхвърляни от ТЕЦ.

Автор е на 22 публикации в областта на топлоенергетиката и симулационното моделиране на горивни процеси..

Експертни и консултативни възможности:

Симулационно изследване на технологични процеси в ТЕЦ, подготовка и изгаряне на твърди горива, екологични задачи, технико-икономически показатели на ТЕЦ с големи мощности.