МИКО ПЕТКОВ ЛАКОВ

Длъжност: доц. д-р инж.

Представяне:

(17.11.1939 г., с. Телиш, Плевенско) – машинен инженер, професор, д-р инженер. Завършва ТУ- Дрезден през 1967 г., специалност топлотехника, специализация ядрена енергетика. Специализира в ТУ- Дрезден през 1971 г. и 1988 г., а през 1973 г. в Ерланген (Германия) по безопасност в ядрената енергетика. Защищава дисертация (д-р инженер) на тема “Оптимални технологични параметри на комбинирани ядрени електроцентрали с обезсолителни инсталации” (1981 г.). Професионалната си дейност започва като проектант в работна група по атомни електроцентрали към Енергопроект-София (1968 г.). Стажант-асистент в МЕИ от 1968 г., доцент по атомни енергетични инсталации и уредби от 1986 г. Професор на същата научна специалност от 2003 г.

Основни области на научна и преподавателска дейност:

Ядрена енергетика, ядрено-физични процеси в АЕЦ, теория на ядрените реактори, ядрена безопасност. Лектор по “Техническа термодинамика и “Топло-и масопренасяне” във Факултета за германско инженерно обучение към ТУ-София. Автор на 95 публикации по проблемите на комбинираните ядрени енергетични инсталации, физични и топлофизични процеси по използването на ядрена енергия за обезсоляването на морска вода, надеждности и безопасност на ядрени енергетични инсталации.

Учебни издания:

“Основи на ядрената енергетика” (1974 г.), “Ядрени реактори и парогенераторни инсталации” (1977, 1990 г. и 2000 г., “Основи на ядрената техника (1985г., 1988г. и 2000г.), “Теория на ядрените реактори” (2002 г.).

Зам.декан на ЕМФ (1994-1995 г.). Декан на ЕМФ (1995 г.). Директор на Колежа по ядрена енергетика от 1986 до 1994 г. Председател на Консултативния съвет по ядрена безопасност към Агенцията за ядрено регулиране. Член на СНС при ВАК по “Енергийни технологии и машини”. Председател на подкомитет “ядрена безопасност” и ТК “ядрена енергия” към Комитета по стандартизация и метрология. Член на консултативен съвет към Министерство на енергетиката и енергийните ресурси.