МЛАДЕН РАДЕНКОВ МИТЕВ

Длъжност: доц. д-р
Телефон: 0887148838
кабинет: 2352б

Представяне

(1975 г., гр. Русе) – физик, доцент, д-р. Висшето си образование завършва във Физически факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, където последователно получава образователна степен „Бакалавър“ по специалност „Ядрена техника и ядрена енергетика“ и „Магистър“ по специалност „Ядрена енергетика и технологии“. През 2013 г. защитава дисертация на тема “Моделно характеризиране на канал за неутронна терапия” за придобиване на образователната и научна степен Доктор. Професионалното му развитие започва в лаборатория “Реакторна физика” на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българската академия на науките през 2002г. През ноември 2008 г. заема академичната длъжност „Асистент“ (тогава Научен сътрудник III степен), а през 2015 г. заема академичната длъжност „Главен асистент“ в същия Институт. От 2022 г. е Доцент по професионално направление 5.4. Енергетика, специалност „Ядрени енергетични инсталации и уредби”.

Области на научна и преподавателска дейност

Моделиране на физичните процеси в енергетични и изследователски ядрени реактори. Ядрена безопасност и радиационна защита. Дозиметрия и свойства на материалите в радиационни полета. Биологично въздействие на ядрените лъчения. Управление на знанията. Автор на над 40 статии в наши и чуждестранни научни издания, и участие в над 20 научни и научно-приложни проекта.

Експертни и консултативни възможности

Поведение на ядреното гориво при нормални и аварийни условия. Безопасност на радиоактивни материали при съхранение и транспорт. Радиационно увреждане на вътрекорпусните реакторни системи. Оценка на риска. Материали за защита от неутронно гама-лъчение. Оценка на радиационни дози. Обществена комуникация по въпроси, свързани с мирното използване на ядрената енергия

Контакти
кабинет: 2352б
0887148838
mrmitev@tu-sofia.bg