НИКОЛА ХРИСТОВ ТОДОРИЕВ

Длъжност: чл. кор. проф.

Представяне:

(25.10.1927г.,Белово) – машинен инженер-топлотехник, професор, член коренспондент на БАН. Завършва Държавна политехника-София през 1953г.. Специализира парогенератори и горивна техника в Германия през 1954г. Постъпва в МЕИ-София като асистент в кат.”Парни двигатели и котли”, доцент от 1961г., професор по парогенератори и горивна техника от 1969г., Декан на ЕМФ 1968-70г. Ректор на ВМЕИ (1972-1973г.). член кореспондент на БАН по топлоенергетика от 1977г.

Основни области на научна и преподавателска дейност:

топлотехнически измервания и уреди, парни котли, парогенератори, горивна техника, общи проблеми на топлоенергетика. Основоположник на българската научна школа за използване на нискокочествени лигнитни въглища. Автор на над 200 публикации сред които 120 по използването на нискокачествени въглища, 40 по общи енергийни проблеми. Автор на 3 монографични изследвания по модернизацията на промишлените котли (1964) и интензификация на енергетиката. Около 40 от публикациите по изгарянето на лигнитни въглища са отпечатани в чужбина. Учебни издания: “Топлотехнически измервания и уреди” (1958, 1962), “Парни котли” (1966), “Парогенератори” (1985)и др. Автор и съавтор на 18 изобретения , от които 15 реализирани, 7 от патентите са издадени в чужбина. Тематично изобретенията са свързани с използването на нискокачествени въглища. Участва в международни и изследователски проекти в същата научна област. Заема редица важни държавни административни длъжности: Председател на СВО и Зам.Председател на ДКНТПВО (1973-1976г.), Председател на Комитета по енергетика (1985-1990г.). Председател на ДКНТП (1984-1985г.). Зам. директор (1963-1965г.) и директор на НИИ по енергетика (1965-1972г.) Министър на енергетиката (1976-1984г. и 1985-1991г.). Вицепризедент на Световния енергиен съвет (1986-1990г.) след което е избран за пожизнен Вицепрезидент на Съвета. член – основател на Московския интернационален енергиен клуб (1989г.). През периода (1994-2003г.) е Изп. Директор на АД “Енергоконсулт”, а от 1999г. е Изп. Директор на “Енерготех Инженеринг” ООД. Награди: Димитровска награда (1970г.), Орден на труда – златен (1967г.), орден “Н Р България” – Iст. (1977-1981г.) и др. Заслужил деятел на техниката.

Експертни и консултативни възможности:

термични електроцентрали; глобални енергийни проблеми; горивни процеси и технологии; технологии за оползотворяване на нискокачествени горива; енергийни проблеми на малки държави с ограничени енергийни ресурси; енергийна ефективност; глобални енергийни проблеми и международно сътрудничество; опазване на околната среда.