СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА БОЙЧЕВА

Длъжност: проф. д-р инж. зам.-ръководител

Представяне

(13.10.1072 г., гр. Дулово) – инженер-химик, проф. д-р инженер. Завършила ХТМУ-София през 1995г., специалност “Химия и технология на материали за микроелектрониката и електронните елементи”. Защитила е дисертация (д-р инженер) през 2002г. на тема “Нови Zn(Cd)-съдържащи халкогенидни стъкла-синтез, свойства и приложение”.

Започва професионалната си дейност в катедра “ХТММЕЕ” на ХТМУ-София като химик (1995-1997 г.) и редовен докторант (1997-2000 г.). В катедра “ТЯЕ” работи от 2000 г. като инженер-химик (2000-2004 г.), старши (2005-2007 г.) и главен асистент (2007-2012 г.), от 2012 г. е доцент, а от 2023 г. професор по специалността “Термични и ядрени електрически централи”.

Международни специализации: Хумболтова специализация в Института по Наноструктурни технологии и аналитика в Университета в гр. Касел, Германия (2003-2005 г., 2007 г., 2009 г., 2011 г.); Научно-изследователски център ENEA, Институт по оптични изследвания на материали (2005 г., 2006 г., 2007 г.), Италия.

Основни области на научна и научна приложна дейност

Водоподготовка и воднохимични режими на топлоенергийни и ядреноенергийни системи; Системи и устройства за опазване на околната среда в топлоенергийни обекти. Автор е на 95 публикации, значителна част от тях публикувани в международни списания и представени на международни конференции. Работила е по един международен проект по програмата NATO Science for Peace и по над 20 локални научно-изследователски и приложни проекти. Автор е на учебник “Системи и устройства за опазване на околната среда в топлоенергийни обекти”.

Контакти:
кабинет 2354Б
+359 2 965 2537
sboycheva@tu-sofia.bg