ТОТЬО ИВАНОВ ТОТЕВ

Длъжност: проф. д-р инж.

Представяне
(10.07.1960 г., Стара Загора) – машинен инженер, професор, д-р инженер. Завършва ВМЕИ – София през 1985 г., специалност топло- ядрена енергетика. Специализира в Университета в гр. Зиген – Германия. Защитава дисертация (д-р инженер) на тема: “Управление на топлинния товар на парогенератори на нискокачествени горива” (1993 г.). Професионалната си дейност започва във ВМЕИ – София през 1986 г., като асистент. От 1992 г. е главен асистент, а от 2003 г. доцент по научната специалност “Енергопреобразуващи технологии и системи”.

Основни области на научна и преподавателска дейност
Характеристики на енергийни горива и подготовка за изгарянето им; горивни процеси; експлоатация на парогенератори, изгарящи органични горива; управление на процесите при експлоатация на енергийни котли; емисионен контрол и редукция на вредни вещества изхвърляни от ТЕЦ. През последните години активно се занимава с цифрово симулационно моделиране на технологични процеси в ТЕЦ. Автор и съавтор е в около 110 научни публикации, включени в специализирани издания и в сборници от научни конференции. Работи по 4 международни проекта, свързани с изгарянето на български лигнитни въглища в “кипящ слой”, симулационно моделиране на технологични процеси в ТЕЦ, внедряване на технологии за редуциране на азотните емисиите при изгарянето на органични горива. Съавтор е в 2 учебника: “Изгаряне на енергийни горива”, 2002 г. и „Изгаряне на органични горива и екология”, 2006 г. Участвал е при изпълнението в над 100 научноизследователски и развойно-внедрителски проекта в сферата на топлоенергетиката.

Ръководител на катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика” от 2010 г. до 2019 г.
Декан на Енергомашиностроителен факултет от 2019 г. до 2022 г.

Експертни и консултативни възможности
Технологии за подготовка на органични горива за изгаряне; горивни процеси; експлоатационни проблеми на енергийни и промишлени котли; симулационно изследване на технологични процеси в ТЕЦ; екологични проблеми свързани с формиране и очистването от вредни емисии; технико-икономически показатели на ТЕЦ.

Контакти
кабинет 2348
+359 2 965 2295
+359 89 5588985
t-totev@tu-sofia.bg