ЦАНКО ДАЧЕВ ЦАНОВ

Длъжност: гл. ас. инж.

Представяне:

(28.04.1962 г. Гложене, Ловешка област), машинен инженер, главен асистент. Завършва ТУ-София през 1987 г., специалност “Топло- и ядрена енергетика”. Специализира в България в Института по приложна математика и информатика (1989) и по програма PHARE управленско консултиране в енергийния сектор (1989). От 1989 г. е редовен аспирант към катедрата, а от 1993 асистент и главен асистент (2000).

Основни области на научна и преподавателска дейност:

Симулационно моделиране, синтез и автоматизирано проектиране на топлоенергийни системи, автоматично регулиране и управление на топлинни процеси, топлоснабдителни системи, енергийна ефективност и оптимизация на топлоенергийни обекти. Автор е на 23 публикации, 8 от които в чужбина. Работил е по 11 международни проекта, четири от които по програма PHARE, три финансирани от Световната банка, два PSO проекта на холандското правителство, свързани с намаляване на парниковите газове и един с финландската фирма FORTUM за разработване на многофункионален симулатор за ТЕЦ. Координатор е за България на проект на UNIDO за по-чисто производство и трансфер на екологично ориентирани технологии в страните от басейна на река Дунав.

Експертни и косултантски възможности:

В областта на енергийните технологии и топлоенергийните системи и по специално при разработката на енергоефективни решения за топлоснабдителни системи, отоплителни централи, и абонатни станции. Комбинираното топло и електропроизводство, както и подготовката на обосновани бизнес планове на базата на симулационен анализ са също част от дейностите свързани с решаването на конкретни задачи не само в България но и в страни от Източна Европа (Унгария, Сърбия, Казахстан).