Класиране за магистърски специалности 2023

Очаквайте допълнителна информация относно началото на учебните занятия и седмичните разписи !

Записването за магистърските специалности може да стане в следните дни и на следните места:

София - блок 2 на ТУ-София във факултетната канцелария на Енергомашиностроителен факулет – от 06.10.2023 до 13.10.2023 от 10:00 до 16:00.

АЕЦ Козлодуй - УТЦ, зала 305, в петък (06.10.2023) от 11:30 до 16:00 часа. Тези от вас, които ще се записват в учебния център, но нямат допуск до площадката на АЕЦ, моля, нека да ми пишат до сряда вечерта.

За записването е необходимо да носите лична карта, една снимка в паспортен формат и дипломите си за средно и висше образование (не се задържат, само за справка).

Класираните в платена форма на обучение трябва да представят и квитанция или платежно нареждане за заплатена семестриална такса или половината от нея, ако се заплаща на две вноски. Семестриалната такса е 1750 лв. и може да се заплати на две вноски по 875 лв., като втората трябва да се заплати до 30.11.2024 (https://www.tu-sofia.bg/university/333). Заплащането може да стане на касата в блок 1 на ТУ-София или по банков път, като сметката е същата, на която сте заплащали таксите за кандидатстване, а основанието за заплащане е "ЕМФ-семестриална такса" (https://www.tu-sofia.bg/university/331). Заплащането трябва да бъде направено до 10.10.2023.

ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА

за завършили “БАКАЛАВЪР” и/или “МАГИСТЪР” по специалности от област на висшето образование 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ или професионални направления 4.5 Математика или 4.6. Информатика и компютърни науки (1 година)

Класирани за обучение по държавна поръчка:

Бал Вх. №
64.00 2023-0401

ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА

за завършили “БАКАЛЪВЪР” и/или “МАГИСТЪР” по специалности от област на висшето образование 9. СИГУРНОСТ И ОТБРАНА или професионално направление 4.1 Физически науки (2 години)

Класирани за обучение по държавна поръчка:

---

ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА

за завършили ОКС „професионален бакалавър“ по специалности от професионално направление 5.4. Енергетика (2 години)

Класирани за обучение по държавна поръчка:

Бал Вх. №
62.30 2023-0601

ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА

за завършили "БАКАЛАВЪР" по специалност "Топлоенергетика и ядрена енергетика" (1 година)

Класирани за обучение по държавна поръчка:

Бал Вх. №
59.00 2023-0106
61.55 2023-0105
63.25 2023-0104
65.95 2023-0101
72.30 2023-0103
94.00 2023-0102

ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА

за завършили "БАКАЛАВЪР" и/или "МАГИСТЪР”"по специалности от области на висшето образование 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ или 9. СИГУРНОСТ И ОТБРАНА или професионални направления 4.1 Физически науки, 4.5 Математика или 4.6. Информатика и компютърни науки (2 години)

Класирани за обучение по държавна поръчка:

Бал Вх. №
54.05 2023-0204
55.00 2023-0216
62.10 2023-0201
63.80 2023-0207
68.60 2023-0215
72.40 2023-0214
77.50 2023-0217
81.70 2023-0212
84.10 2023-0209
85.00 2023-0203
88.50 2023-0206
89.60 2023-0211
90.00 2023-0213


Класирани за обучение в платена форма:

Вх. №
2023-0202
2023-0205
2023-0208
2023-0210

 

ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА

за завършили "ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР" по специалности от професионално направление: 5.4. Енергетика (2 години)

Класирани за обучение по държавна поръчка:

Бал Вх. №
59.20 2023-0304
60.80 2023-0308
62.77 2023-0303
68.43 2023-0305
69.63 2023-0307
70.20 2023-0309
70.87 2023-0302
73.77 2023-0306
75.87 2023-0301

Класирани за обучение в платена форма:

---

ГАЗОВО ИНЖЕНЕРСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДЕН ГАЗ

за завършили образователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР” и/или “МАГИСТЪР” по специалности от област на висшето образование 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ или професионални направления 4.5 Математика или 4.6. Информатика и компютърни науки (1 година)

Класирани за обучение по държавна поръчка:

---

Класирани за обучение в платена форма:

---

ГАЗОВО ИНЖЕНЕРСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДЕН ГАЗ

за завършили „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР“ по специалности от професионално направление: 5.4. Енергетика (2 години)

Класирани за обучение по държавна поръчка:

Бал Вх. №
65.53 2023-0701

Ако имате въпроси относно класирането и записването - свържете се с нас!