Отдалечено обучение в електронна среда

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО и Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. и с цел ограничаване разпространението на Covid – 19 (коронавирус), със своя заповед от 20.10.2021 г. ректорът на Техническия университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов нарежда:

Считано от 21.10.202 г. се преустановят всички форми на присъствено провеждане на учебен процес в ТУ – София
и учебният процес за студентите преминава в електронна среда, в отдалечена присъствена форма на преподаване.

ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА

студенти от ІІІ и ІV курс

Всички часове се провеждат съгласно приетия седмичен разпис

Дисциплина
лекции упражнения
преподавател платформа преподавател платформа
V семестър
Парни и газови турбини проф. Попов https://educ.nucpower.info/ гл. ас. Б. Ангелов https://educ.nucpower.info/
Ядрена техника и технологии доц. Филипов https://educ.nucpower.info/ доц. Филипов https://educ.nucpower.info/
Горивни технологии в топлоенергетиката проф. Тотев Microsoft Teams гл. ас. Б. Ангелов Microsoft Teams
VІІ семестър
Топлоснабдяване и газоснабдяване гл. ас. Христов https://educ.nucpower.info/ гл. ас. Христов https://educ.nucpower.info/
Термични и ядрени електрически централи проф. Попов/доц. Асенов https://educ.nucpower.info/ гл. ас. Б. Ангелов https://educ.nucpower.info/
Ядрена безопасност гл. ас. Спасов https://educ.nucpower.info/ гл. ас. Спасов https://educ.nucpower.info/
Енергийни парогенератори - проект гл. ас. Б. Ангелов https://educ.nucpower.info/
Топлотехнически измервания и уреди доц. Асенов https://educ.nucpower.info/ доц. Асенов https://educ.nucpower.info/
Регулиране и управление на топлинни процеси доц. Григоров https://educ.nucpower.info/ доц. Григоров https://educ.nucpower.info/
Регулиране и управление на топлинни процеси (ЕПТЕЕСПО) доц. Григоров https://educ.nucpower.info/ доц. Григоров https://educ.nucpower.info/

ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА

за завършили "БАКАЛАВЪР" по специалност "Топлоенергетика и ядрена енергетика"

Всички часове се провеждат съгласно приетия седмичен разпис в платформата за отдалечено обучение на адрес https://educ.nucpower.info/

ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА

за завършили "БАКАЛАВЪР" и/или "МАГИСТЪР”"по специалности от области на висшето образование 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ или 9. СИГУРНОСТ И ОТБРАНА или професионални направления 4.1 Физически науки, 4.5 Математика или 4.6. Информатика и компютърни науки

Всички часове се провеждат съгласно приетия седмичен разпис в платформата за отдалечено обучение на адрес https://educ.nucpower.info/

ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА

за завършили "ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР" по специалности от професионално направление: 5.4. Енергетика

Всички часове се провеждат съгласно приетия седмичен разпис в платформата за отдалечено обучение на адрес https://educ.nucpower.info/

ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА

за завършили “БАКАЛАВЪР” и/или “МАГИСТЪР” по специалности от област на висшето образование 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ или професионални направления 4.5 Математика или 4.6. Информатика и компютърни науки

Всички часове се провеждат съгласно приетия седмичен разпис

Дисциплина Преподавател Платформа
Системи за централизирано топло и газоснабдяване гл. ас. Калоян Христов https://educ.nucpower.info/
Системи и устройства за опазване на околната среда в топлоенергийни обекти доц. Силвия Бойчева https://educ.nucpower.info/
Енергопреобразуващи технологии и системи доц. Борислав Игнатов Microsoft Teams
Промишлена топлоенергетика доц. Александър Григоров https://educ.nucpower.info/
Системи и агрегати в газотурбинните ТЕЦ проф. Димитър Попов https://educ.nucpower.info/
Флуидни машини и тръбна арматура доц. Огнян Бекриев https://educ.nucpower.info/

ГАЗОВО ИНЖЕНЕРСТВО И МЕНИДЖМЪНТ

за завършили образователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР” и/или “МАГИСТЪР” по специалности от област на висшето образование 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ или професионални направления 4.5 Математика или 4.6. Информатика и компютърни науки.

Всички часове се провеждат съгласно приетия седмичен разпис

Дисциплина Преподавател Платформа
Изгаряне на газообразни горива
и мониторинг на емисиите
доц. Борислав Игнатов Microsoft Teams
Измерване и регулиране на
параметрите в газови системи
доц. Александър Григоров
доц. Асен Асенов
https://educ.nucpower.info/
Добив, състав и свойства на
газообразни горива
доц. Силвия Бойчева https://educ.nucpower.info/
Газотраспортни системи гл. ас. Александър Станилов https://educ.nucpower.info/
Правно регулиране в газоснабдяването Антон Кръстев https://educ.nucpower.info/
Търговия с природен газ Петя Иванова https://educ.nucpower.info/